O projekcie

 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie realizuje projekt pt.

„Budowa infrastruktury B+R w postaci urządzenia symulacyjnego wspomagającego wiedzę w zakresie podtrzymywania i przywracania czynności życiowych”

 współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa 1 – Przedsiębiorczość

Działanie 1.1 – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.3  Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami

 

Celem projektu jest budowa infrastruktury B+R w postaci urządzenia symulacyjnego wspomagającego działalność przedsiębiorstw (zwłaszcza MŚP) z branży medycznej w zakresie postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i ratownictwa medycznego. Celem bezpośrednim projektu jest transfer wiedzy ze sfery naukowo-badawczej do gospodarki regionu poprzez udostępnienie  w oparciu o eksperymentalną platformę w postaci baz wiedzy wraz z możliwością podnoszenia wiedzy i umiejętności przez osoby wykonujące zawody medyczne. Poparcie dla projektu wyrazili liczni przedsiębiorcy z branży oraz Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska.

 Niniejszy projekt będzie przedsięwzięciem współpracy pomiędzy różnymi jednostkami: przedsiębiorcami z branży medycznej oraz jednostkami prowadzącymi badania naukowe w zakresie medycyny. Początkowo tworzone porozumienie kooperacyjnie miałoby nieformalny charakter, docelowo jednak planowane jest zawarcie porozumienie określające zasady współpracy w ramach projektu oraz zasady korzystania z produktów projektu. 

 W ramach projektu przewidziano m.in. następujące działania: prace budowlane w celu adaptacji pomieszczeń na potrzeby budowy symulatora człowieka wraz z zakupem mebli i niezbędnej infrastruktury serwerowej i oprogramowania bazodanowego, opracowanie symulatora człowieka oraz zakup niezbędnego osprzętu, budowę eksperymentalnej platformy e-learningowej z portalem edukacyjnym oraz opracowanie odpowiednich scenariuszy treningowych. Działania projektu obejmują także przygotowanie dokumentacji technicznej, promocję projektu, zarządzanie projektem oraz audyt.

 Dzięki realizacji projektu powstanie innowacyjne urządzenie symulacyjne umożliwiające maksymalnie realistyczne odzwierciedlenie sytuacji zagrożenia zdrowia i życia w opracowanych scenariuszach. Dzięki nim możliwe będzie symulowanie określonych zdarzeń medycznych, dzięki którym możliwe będzie sprawdzanie skuteczności postępowania w konkretnych przypadkach medycznych. Baza przypadków i scenariuszy posłuży jako podstawa do przeprowadzenia analiz naukowych dotyczących stworzenia optymalnego toku szkolenia lekarzy (przedsiębiorców lub pracujących w przedsiębiorstwach z branży medycznej) w zakresie postępowania w stanach zagrożenia życia, ratowania zdrowia ludzkiego oraz ratownictwa medycznego. Nowa metodyka stanowić będzie jeden z kluczowych produktów prac B+R, które zostaną wypracowane dzięki nowej infrastrukturze.

 Dzięki realizacji projektu powstanie innowacyjna infrastruktura do prowadzenia prac B+R, która umożliwi wypracowanie nowych metod postępowania szczególnie w trudnych przypadkach w zakresie podtrzymywania i przywracania czynności życiowych. Infrastruktura zakupiona w ramach projektu umożliwi opracowanie i testowanie nowych metod nauczania oraz weryfikacji nabytej wiedzy i umiejętności wśród przedsiębiorców wykonujących zawody medyczne (w szczególności lekarzy).

 Projekt ułatwi uzyskanie synergii miedzy światem nauki a przedsiębiorcami z regionu. Transfer wiedzy do gospodarki regionu nastąpi poprzez udostepnienie wysokiej jakości baz danych oraz urządzenia symulacyjnego dla lekarzy przedsiębiorców w oparciu o platformę dziedzinową umożliwiającą nieodpłatny dostęp do baz wiedzy oraz scenariuszy symulujących różnego rodzaju sytuacje zagrożenia zdrowia i życia i sposoby postępowania z nimi.

 Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 1.800.105,00 PLN

Wysokość dofinansowania: 85% tj. 1.530.089,25 PLN (środki europejskie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)