Konferencja zamykająca projekt

W dniu 25.02.2014r. w siedzibie Okręgowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, odbyła się konferencja zamykająca projekt, znany pod nazwą „Budowa infrastruktury B+R w postaci urządzenia symulacyjnego wspomagającego wiedzę w zakresie podtrzymywania i przywracania czynności życiowych”, współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 – Przedsiębiorczość, Działanie 1.1 – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.3  Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami