Rozmiar tekstu

Spotkanie Świąteczno - Noworoczne

W dniu 29 grudnia 2015 roku w nowym budynku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Olsztynie miało miejsce Spotkanie Świąteczno -  Noworoczne. Uroczystość odbyła się
z inicjatywy Dziekana Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego
w Olsztynie Prof. dr hab. n. med. Wojciecha Maksymowicza, Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie lek. stom. Leszka Dudzińskiego i Kapelana Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie Marcina Sawickiego.

 


Spotkanie rozpoczęła Msza Święta, odprawiona z piękną Homilią,  przez Arcybiskupa Koadiutora Archidiecezji Warmińskiej Bp. Jerzego Górzyńskiego. Na zakończenie Eucharystii Jego Eminencja otrzymał podarunek od Dziekana Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego Prof. dr hab. n. med. Wojciecha Maksymowicza i Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie lek. stom. Leszek Dudzińskiego.

 

Po Mszy Św., w Sali na III piętrze nowego budynku Szpitala miał miejsce uroczysty występ Chóru Kameralnego Mocni w Wierze. Śpiewano kolędy polskie, ukraińskie i angielskie. 

Po występie Chóru,  Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie i Arcybiskup Koadiutor Archidiecezji Warmińskiej złożyli wszystkim zebranym życzenia. Na koniec, uczestnicy Spotkania podzielili się opłatkiem.          


 

 

 

 

Informacja odn. Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta

Informujemy, że Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta przyjmuje w budynku przychodni pok. 230 (wejście od szczytu).
 
Godziny pracy:
Wtorek: 15:30-16:30
Środa: 10:15-11:15
 
Numery telefonów:
89 524 53 22 i 89 524 54 53

OŚWIADCZENIE ws. protokołu pokontrolnego NIK

 

O Ś W I A D C Z E N I E

             Informacja na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli oficjalnej informacji p.t. „NIK o zamówieniach publicznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie”, która ukazała się 4 grudnia 2015 r. na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli, a która została następnie rozpowszechniona w mediach jest nierzetelna, gdyż pomija fakt,  iż Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości realizację przez Szpital w latach 2012-2014 zamówień publicznych.

             Nierzetelność polega również na pominięciu okoliczności, iż Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie wniósł zastrzeżenia do protokołu kontroli, a Komisja Rozstrzygająca NIK w uchwale z dn. 15 września 2015 r. uznała w większości argumenty prawne zgłoszone przez Szpital, uchylając stwierdzenia dokonane przez kontrolerów NIK.  

            Komisja Rozstrzygająca uznała m.in. za niezasadne powtarzające się  w oficjalnej informacji NIK stwierdzenie o nieracjonalności zakupu skanera klisz RTG, gdyż zakup był  uzasadniony nałożonym na podmioty lecznicze obowiązkiem wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Stwierdzenie, o rzekomym nabyciu niepotrzebnego  sprzętu medycznego jest więc całkowicie niezgodne z prawdą.

            Zespół Orzekający Komisji Rozstrzygającej w NIK w całości uwzględnił zastrzeżenia USK w Olsztynie dotyczące „nieracjonalnego” zakupu w 2013 r. skanera klisz RTG, uznając, iż był on niezbędny w celu cyfrowego odwzorowywania zdjęć radiologicznych, w  związku z nałożonym przez ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia na podmioty lecznicze, obowiązkiem prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Jak stwierdził Zespół Orzekający, do dnia 31 lipca 2014 r. terminem do którego usługodawcy zobowiązani byli prowadzić wyłącznie elektroniczną dokumentację medyczną był dzień po nim następujący, czyli 1 sierpnia 2014 r.  

            W świetle powyższego zapis zawarty na stronie internetowej NIK jest nadużyciem nie mającym odzwierciedlenia w dokumentacji postępowania kontrolnego. Ponadto Szpital nadal zobowiązany jest wprowadzić dokumentację medyczną w formie elektronicznej. Wydłużeniu do 1 sierpnia 2017 r. uległ jedynie termin realizacji tego obowiązku. Nie można więc uznać zakupu skanera klisz RTG za „niepotrzebny”, gdyż był on i jest niezbędny w procesie  wprowadzania elektronicznej dokumentacji w Szpitalu.

            Ponadto informacja na stronie NIK powołuje się na nieprawidłowości, których w ogóle nie stwierdza Wystąpienie Pokontrolne, m.in. takie, iż wyłoniony w przetargu wykonawca był reprezentowany przez osobę, która wcześniej powiązana była zawodowo z Pełnomocnikiem ds. Operacyjnych Szpitala. Komisja Rozstrzygająca NIK powyższe stwierdzenia kontrolerów również uznała za niezasadne.

            Reasumując, należy wskazać, iż oficjalna informacja NIK o wynikach kontroli nie ma odniesienia do Wystąpienia Pokontrolnego w jego ostatecznej wersji uwzględniającej zmiany wprowadzone uchwałą Komisji Rozstrzygającej NIK z dnia 15 września 2015 r., co narusza domniemanie prawdziwości informacji publicznej i może rodzić odpowiedzialność deliktową organów władzy publicznej. Ponadto sama forma nie licuje z powagą państwowej instytucji kontrolnej, której działalność ma się opierać na zasadach przejrzystości intencji, rzetelności informacji i obiektywizmu.

 

                                                                                                                                                    DYREKTOR

                                                                                                                           Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

                                                                                                                                                  Leszek Dudziński

Polska Federacja Szpitali

PFS

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie ma ogromną przyjemność

poinformować, że dołączyliśmy do najbardziej reprezentatywnej

organizacji pracodawców sektora szpitalnego w Polsce

 

Polskiej Federacji  Szpitali

 

więcej informacji:

http://www.federacjaszpitali.pl/