Rozmiar tekstu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie otrzymał dwie statuetki programu „Rzetelni 2014”

Dnia 28.06.2014r. w Warszawie, na uroczystej Gali, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie otrzymał dwie statuetki programu „Rzetelni 2014”
W tym roku Rada Programowa, w skład której weszli przedstawiciele patronów honorowych, instytucji współpracujących oraz współorganizatorów, kolejny raz wyłoniła Laureatów Projektu „Rzetelni”. Nagrodzeni Certyfikatami to podmioty, o których można powiedzieć, iż są partnerem godnym zaufania, partnerem, który w sposób profesjonalny i rzetelny wywiązuje się ze swoich zobowiązań nie tylko względem swoich klientów, kontrahentów, ale także względem swoich pracowników. Są to także podmioty, które świadome praw, jakimi rządzi się otoczenie, w którym funkcjonują, podejmują działania na rzecz konkurencyjności na rynku przy pełnym poszanowaniu i respektowaniu zasad etycznych.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie otrzymał dwie złote statuetki:
•    Certyfikat "Rzetelni w Ochronie Zdrowia" przyznany zostaje tym placówkom medycznym oraz firmom działającym w branży medycznej, które szczególnie pozytywnie, dbając o relacje, wpływają na rozwój medycyny. Certyfikat przyznawany jest na 3 poziomach: regionalnym (dla każdego województwa), ogólnopolskim lub europejskim.
•    Certyfikat „Rzetelny Menedżer” - to wyraz uznania, będącego podkreśleniem systematycznego i długotrwałego budowania wiarygodności, a także potwierdzeniem odpowiednich zasobów kompetencyjnych przez osobę kierującą jednostką.
Warto podkreślić, że Rzetelni w Ochronie Zdrowia - jest projektem popieranym przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Gospodarki, skierowanym do placówek medycznych oraz firm działających w sektorze medycznym, które w swym działaniu kierują się etyką, profesjonalizmem, rzetelnością oraz efektywnością zarządzania. Nagrody te są uznaniem zarówno dla całokształtu pracy szpitala jako jednostki, jak też ukoronowaniem oraz docenieniem wysiłków kierującego tą jednostką jej Dyrektora - Pana Leszka Dudzińskiego.

UWAGA! Zmiana organizacji ruchu na terenie USK oraz automatyczny system wjazdu

W związku ze zmianą organizacji ruchu na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, oraz uruchomieniem automatycznego systemu wjazdu, informuje się, że od 01.07.2014r., abonamentowe karty  wjazdu - tzw. „zielone“ oraz „różowe“ tracą ważność.
Od 25.06.2014r. w kasie USK (budynek Administracji Szpitala – I p.) w godzinach 8.00-14.00, będą wydawane nowe, abonamentowe karty wjazdu do systemu  automatycznego, obowiązującego od 01.07.2014r.  Pracownicy posiadający karty zielone mogą je wymienić bez składania wnisoku o jej wydanie, zaś  posiadacze kart różowych zobowiązani są do złożenia wniosku (stanowiącego załącznik do niniejszego pisma) w kancelarii  Szpiatala. Prosimy o zgłaszanie pełnych nazw firm i działalności, które będą konieczne do wystawiania faktur przez firme obsługującą system wjazdu na teren USK.

Jednocześnie informujemy, że nowe karty będą JEDYNYMI działającymi w systemie automatycznym.

Wjazd na teren Szpitala możliwy będzie tylko na zasadach ogólnych (płatność godzinowa w/g cenika) albo za pomocą karty abonamentowej.

Dlatego też prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem korzystania z systemu kontroli wjazdu  na teren USK w Olsztynie“ i  załącznikami:

 

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KART WJAZDOWYCH

  1. Za zgubioną  kartę opłata w wysokości  50,00 zł.
  2. Karty wydawane są w kasie, na podstawie wniosku zakceptowanego przez Dyrektora USK.
  3. Wnioski należy składać w kancelarii Szpitala.

Konferencja zamykająca projekt “Budowa laboratoriów badania drożności dróg oddechowych oraz chorób z tym związanych”

W dniu 13.06.2014r. odbyła się konferencja podsumowująca - zamykająca projekt, znany pod nazwą “Budowa laboratoriów badania drożności dróg oddechowych oraz chorób z tym związanych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 – Przedsiębiorczość , Działanie  1.1 - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.3 - Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami. Otworzyła Pani Prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Nauk Medycznych UWM – dr n. med. Anna Żurada. Prowadził je Pan Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa. Osoba współprowadzącą z ramienia Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie - Pana Dyrektora Leszka Dudzińskiego, był jego zastępca - Pan Mirosław Kochański. W spotkaniu wzięli udział lekarze różnych specjalizacji, zaproszeni goście oraz lokalne media

Podpisanie umowy na dostawę wyposażenia z postępowania „Zakup infrastruktury do prowadzenia badań nad pomiarami w obrębie twarzoczaszki wraz z rekonstrukcją jej szkieletu”

W dniu 18 czerwca 2014 r. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie została podpisana przez Pana Dyrektora Leszka Dudzińskiego z firmą Labo Cllinic Sp. z o.o. w Olsztynie, umowa na dostawę wyposażenia do projektu „Zakup infrastruktury do prowadzenia badań nad pomiarami w obrębie twarzoczaszki wraz z rekonstrukcją jej szkieletu”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 - Przedsiębiorczość, Działania 1.1 - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.3 - Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami

Spotkanie informacyjne dla lekarzy o projekcie "Budowa laboratoriów badania drożności dróg oddechowych oraz chorób z tym związanych”

W dniu 13.06.2014r. odbyło się spotkanie informacyjne z lekarzami różnych specjalizacji omawiające projekt, znany pod nazwą “Budowa laboratoriów badania drożności dróg oddechowych oraz chorób z tym związanych”,  współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 - Przedsiębiorczoś, Działanie 1.1 - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.3 - Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami. Spotkanie to otworzyła Pani Prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Nauk Medycznych UWM – dr n. med. Anna Żurada. Prowadził je Pan Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa. Osoba współprowadzącą z ramienia Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie - Pana Dyrektora Leszka Dudzińskiego, był jego zastępca - Pan Mirosław Kochański