Rozmiar tekstu

KLINIKA KARDIOLOGII I CHORÓB WEWN臉TRZNYCH

 

Serdecznie witamy na stronach internetowych Kliniki Kardiologii i Chorób Wewn臋trznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (USK) w Olsztynie.

Klinika Kardiologii i Chorób Wewn臋trznych jest specjalistycznym O艣rodkiem leczenia pacjentów z chorobami uk艂adu sercowo-naczyniowego. W Klinice znajduje si臋 25 艂ó偶ek, 4 z nich to 艂ó偶ka Intensywnej Opieki Kardiologicznej.

Klinika prowadzi dzia艂alno艣膰 lecznicz膮, dydaktyczn膮 i naukow膮 w zakresie kardiologii i chorób wewn臋trznych. O艣rodek dysponuje pracowniami diagnostycznymi (Echokardiografii, Bada艅 Holterowskich i EKG, Testów wysi艂kowych, Ergospirometrii, Ultrasonografii i Nieinwazyjnych Bada艅 Naczyniowych), ponadto prowadzi Specjalistyczn膮 Kardiologiczn膮 Poradni臋 Przyszpitaln膮, oraz 艣ci艣le wspó艂pracuje z O艣rodkiem Rehabilitacji Kardiologicznej USK.

Zespó艂 Kliniki sk艂ada si臋 z do艣wiadczonych lekarzy klinicystów posiadaj膮cych specjalizacje z chorób wewn臋trznych, kardiologii, hipertensjologii.Koordynatorem Kliniki jest dr hab. n. med. Leszek Gromadzi艅ski, specjalista w dziedzinie chorób wewn臋trznych i kardiologii.

Nasze zainteresowania kliniczne i naukowe zwi膮zane s膮 przede wszystkim z diagnostyk膮 i leczeniem chorych z przewlek艂膮 niewydolno艣ci膮 serca, chorob膮 wie艅cow膮, nadci艣nieniem t臋tniczym, zaburzeniami rytmu serca i z zatorowo艣ci膮 p艂ucn膮. Prowadzimy tak偶e diagnostyk臋 i leczenie powik艂a艅 kardiologicznych u pacjentów z chorob膮 nowotworow膮.

Klinika prowadzi badania naukowe u chorych z przewlek艂膮 niewydolno艣ci膮 serca i zatorowo艣ci膮 p艂ucn膮 oceniaj膮ce nowe mo偶liwo艣ci diagnostyki i leczenia. Prowadzi tak偶e badania oceniaj膮ce wp艂yw nowych metod 偶ywienia cz艂owieka na zahamowanie mia偶d偶ycy i wyst臋powanie powik艂a艅 sercowo-naczyniowych w艣ród pacjentów z chorobami uk艂adu kr膮偶enia. Dodatkowo zajmuje si臋 badaniami eksperymentalnymi w 偶ylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej.

W Klinice prowadzone s膮 zaj臋cia dydaktyczne z chorób wewn臋trznych i kardiologii dla studentów Wydzia艂u Lekarskiego UWM w Olsztynie. Bardzo wa偶nym elementem dzia艂alno艣ci Kliniki s膮 aktywne Studenckie Ko艂o Naukowe: Internistyczno-Kardiologiczne (opiekun dr hab. n. med. Leszek Gromadzi艅ski), oraz Kardioonkologiczne (opiekun dr. n. med. Maciej 呕echowicz).

Zakres us艂ug 艣wiadczonych w klinice/oddziale

Zakres us艂ug 艣wiadczonych w klinice/oddziale

 

 

ODDZIA艁 CHIRURGII SZCZ臉KOWO-TWARZOWEJ

Oddzia艂 Chirurgii Szcz臋kowo-Twarzowej jest specjalistycznym, 10-艂ó偶kowym oddzia艂em szpitalnym zajmuj膮cym si臋 leczeniem chorób w obr臋bie twarzoczaszki i szyi.

Lekarze Oddzia艂u oprócz dzia艂alno艣ci klinicznej, prowadz膮 równie偶 dzia艂alno艣膰 dydaktyczn膮 dla studentów Wydzia艂u Lekarskiego Warmi艅sko- Mazurskiego Uniwersytetu Medycznego w Olsztynie, jak równie偶 pracuj膮 w Specjalistycznej Poradni Chirurgii Szcz臋kowo- Twarzowej przy Szpitalu Uniwersyteckim.

Zakres dzia艂alno艣ci oddzia艂u

 • Wady szcz臋kowo-twarzowe
 • Urazy twarzoczaszki (z艂amania 艣rodkowego i dolnego pi臋tra twarzy, z艂amania oczodo艂ów w tym rekonstrukcje ko艣ci oczodo艂ów z wykorzystaniem przeszczepów ko艣ci w艂asnej i przeszczepów alloplastycznych z wykorzystaniem planowania komputerowego i wydruku modelu 3D, lecenie wczesnych i pó藕nych nast臋pstw urazów).
 • Nowotwory 艂agodne i z艂o艣liwe twarzoczaszki z natychmiastow膮 rekonstrukcj膮 w tym rekonstrukcj膮 mikronaczyniow膮.
 • Zaniki ko艣ci szcz臋k (z zastosowaniem przeszczepów ko艣ci w艂asnej i materia艂ów ko艣ciozast臋pczych)
 • Choroby gruczo艂ów 艣linowych, g艂ównie 艣linianek pod偶uchwowych i przyusznych z ewentualn膮 rekonstrukcj膮 nerwu twarzowego.
 • Stany zapalne twarzoczaszki- swoiste i nieswoiste.
 • Choroby zatok szcz臋kowych
 • Choroby zatok obocznych nosa
 • Stany zapalne tkanek mi臋kkich twarzy
 • Rekonstrukcje ubytków poresekcyjnych
 • Torbiele z臋bopochodne i niez臋bopochodne, w tym torbiele rozwojowe z jednoczasow膮 rekonstrukcj膮 ubytków przeszczepami.
 • Torbiele boczne szyi
 • Rekonstrukcja dna oczodo艂u

W Oddziale pracuj膮 do艣wiadczeni lekarze specjali艣ci, stale podnosz膮cy swoje kwalifikacje zawodowe na kursach krajowych i zagranicznych. Wszyscy lekarze s膮 cz艂onkami Europejskiego Towarzystwa chirurgów szcz臋kowo-twarzowych (EUROFACES) oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgów szcz臋kowo-twarzowych (POLFACES).

W Oddziale prowadzone s膮 badania naukowe w zespole z lekarzami laryngologii oraz mgr logopedii. Tematyka zainteresowa艅 badawczych to: wykorzystanie druku 3D w nowoczesnych technikach rekonstrukcyjnych g艂owy i szyi, nowoczesne metody rekonstrukcyjne tkanki kostnej, zmiany w tkankach kostnych u pacjentów przewlekle leczonych kwasem zoledronowym, zmiany w uk艂adzie stomatognatycznym i w konsekwencji zmiany foniatryczne u pacjentów z nowotworami g艂owy i szyi.

Lekarze Oddzia艂u prowadz膮 czynne szkolenia przed i podyplomowe m艂odszych kolegów. 

 

Zakres us艂ug 艣wiadczonych w klinice/oddziale

 

 

KLINIKA OTORYNOLARYNGOLOGII, CHORÓB G艁OWY I SZYI

 

            W Klinice Otorynolaryngologii, Chorób G艂owy i Szyi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie prowadzona jest diagnostyka i leczenie schorze艅 z zakresu otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Zabiegi operacyjne obejmuj膮 wszystkie procedury z zakresu otorynolaryngologii oraz chirurgii g艂owy i szyi. Klinika zapewnia kompleksow膮 diagnostyk臋 w zakresie:

 • zaburze艅 oddychania w czasie snu – z rejestracj膮 parametrów czynno艣ciowych w czasie snu.
 • dro偶no艣ci dróg oddechowych – z rejestracj膮 parametrów czynno艣ciowych w ci膮gu dnia, cefalometria, tomografia sto偶kowa
 • stanu narz膮du s艂uchu z ocen膮 endoskopow膮 (audiologia kliniczna), szumów usznych i niedos艂uchu
 • zawrotów g艂owy i zaburze艅 równowagi
 • diagnostyki rynologicznej i alergologicznej z ocen膮 endoskopow膮
 • zaburze艅 z zakresu foniatrii z ocen膮 stroboskopow膮
 • diagnostyki i leczenia nowotworów 艂agodnych i z艂o艣liwych g艂owy i szyi

W Klinice wykonywane s膮 miedzy innymi:

 • operacje otologiczne: rekonstrukcji b艂ony b臋benkowej i pozosta艂ych cz臋艣ci aparatu przewodz膮cego d藕wi臋k jako: tympano i ossikuloplastyka, operacyjne leczenie otosklerozy, rekonstrukcja jamy pooperacyjnej po operacji radykalnej; 4-ro warstwowo z p艂atem skórnym,, implanty BAHA
 • operacje nosa : septoplastyka, konchoplastyka, nasoantrostomia dolna,
 • endoskopowa chirurgia zatok przynosowych: (FESS) ze szczególnym uwzgl臋dnieniem zatoki klinowej
 • chirurgiczne leczenie zaburze艅 oddychania w czasie snu
 • endoskopowe leczenie zaburze艅 dro偶no艣ci dróg 艂zowych
 • endoskopowa dekompresja nerwu wzrokowego po urazach oczodo艂u oraz operacje guzów oczodo艂u,
 • interdyscyplinarna chirurgia podstawy czaszki: diagnostyka i leczenie p艂ynotoków, operacje guzów podstawy czaszki i oczodo艂u z wykorzystaniem technik endoskopowych i nawigacji 艣ródoperacyjnej
 • leczenie operacyjne guzów 艂agodnych i z艂o艣liwych oraz patologii gruczo艂ów 艣linowych – przede wszystkim 艣linianki przyusznej
 • chirurgia rekonstrukcyjna nerwu twarzowego i asymetrii twarzy
 • chirurgiczne leczenie pora偶e艅 nerwów czaszkowych i guzów w obr臋bie g艂owy i szyi
 • leczenie szumów usznych oraz niedos艂uchów
 • chirurgiczne leczenie choroby Meniere'a z przeci臋ciem nerwu przedsionkowego przez 艣rodkowy dó艂 czaszki oraz metod膮 transympanalnego podawania leków.
 • w obr臋bie szpary g艂o艣ni: mikrochirurgia krtani –usuwanie zmian z fa艂dów g艂osowych, fonochirurgia,
 • diagnostyka i leczenie zaburze艅 emisji g艂osu, pora偶e艅 strun g艂osowych, zw臋偶e艅 pod i nad g艂o艣niowych, arytenoidektomia, laterofiksacja strun g艂osowych
 • operacje onkologiczne g艂owy i szyi z przesuni臋ciem uszypu艂owany p艂atów z s膮siedztwa -p艂ata mi臋艣nia piersiowego wi臋kszego oraz przenoszenie p艂atów z mikro rekonstrukcj膮 naczyniow膮

Czynne Pracownie na terenie Kliniki:

 • Pracowania Otoneurologiczna – ocena stanu narz膮du równowagi, przep艂ywów naczyniowych z ocean obrazowania,
 • Pracowania Audiologiczna:
 •     a) Audiometria tonalna, s艂owna, testy nadprogowe
 •     b) Audiometria impedancyjna (tympanometria, odruchy strzemi膮czkowe)
 • Pracownia Obiektywnych i Elektrofizjologicznych Bada艅 Narz膮du S艂uchu:
 •     a) Otoemisja akustyczna (SOAE, TEOAE, DPOAE)
 •     b) S艂uchowe Potencja艂y Wywo艂ane (ABR, MLR, EcoG i inne)
 • Pracowania Polisomnograficzna – Ocena zaburze艅 oddychania podczas snu
 • Pracowania Dro偶no艣ci Górnych Dróg Oddechowych – czynno艣ciowe badanie z mask膮
 • badanie ci艣nie艅 powstaj膮cych podczas oddychania i jego zaburze艅 w tym ich diagnostyka oraz ocena,

Oddzia艂 Kliniczny Otorynolaryngologii to miejsce, gdzie promuje si臋 najnowocze艣niejsze metody diagnostyki i leczenia schorze艅 g艂owy i szyi. Nowoczesna aparatura w salach operacyjnych, intensywnej terapii i pracowniach zapewnia 艣wiadczenia us艂ug na w艂a艣ciwym poziomie.

Ponadto Klinika zajmuje si臋 dzia艂alno艣ci膮 naukow膮, badawcz膮 i dydaktyczn膮. W Klinice prowadzi si臋 zaj臋cia ze studentami Medycznego Uniwersytetu Warmi艅sko –

Mazurskiego.

 

 Zakres us艂ug 艣wiadczonych w klinice/oddziale

 

 

 

REJESTRACJA PACJENTÓW ODBYWA SIE OSOBI艢CIE LUB TELEFONICZNIE WE WTORKI,艢RODY I CZWARTKI W GODZINACH 10.00-13.00. 
KWALIFIKACJE  DO ZABIEGÓW ODBYWAJA SIE WE WTORKI I CZWARTKI W GODZINACH 12.00-13.00. OBOWI膭ZUJE WYKONANIE TESTU W KIERUNKU COVID-19 (SKIEROWANIE DOST臉PNE W SEKRETARIACIE KLINIKI).
PROSIMY O WCZE艢NIEJSZY KONTAKT TELEFONICZNY Z SEKRETARIATEM KLINIKI POD NUMEREM TELEFONU 
89 524 54 13.
NA KWALIFIKACJE PROSZ臉 ZABRA膯 ZE SOB膭 SKIEROWANIE DO SZPITALA,DOKUMENTY MEDYCZNE DOTYCZ膭CE SCHORZE艃 LARYNGOLOGICZNYCH (DO OPERACJI ZATOK P艁YT臉 Z BADANIEM TK LUB MR),NAZWY PRZYJMOWANYCH LEKÓW.

 

 

Klinika Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej

 

Klinika Chirurgii jest specjalistycznym O艣rodkiem leczenia operacyjnego zdarze艅 ogólnochirurgicznych z wykorzystaniem ma艂o inwazyjnych technik chirurgicznych ze szczególnym uwzgl臋dnieniem laparoskopii i torakoskopii.

Klinika dysponuje 17 艂ó偶kami w salach jedno-, i trzy- osobowych wyposa偶onych w nowoczesne 艂ó偶ka sterowane elektrycznie oraz osobne w臋z艂y sanitarne dostosowane dla osób niepe艂nosprawnych, a tak偶e sal膮 pooperacyjn膮 trzy-艂ó偶kow膮 w pe艂ni monitorowan膮.

Klinika realizuje zadania w ramach kontraktu NFZ, a tak偶e dzia艂alno艣膰 naukow膮 i dydaktyczn膮 w ramach Katedry Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej UWM.

Klinika jest tak偶e O艣rodkiem referencyjnym Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich w zakresie szkolenia podstawowego oraz zaawansowanych procedur laparoskopowych dla chirurgów.

Posiadamy wieloletnie do艣wiadczenie w zakresie operacji tarczycy, laparoskopowego leczenia oty艂o艣ci olbrzymiej, choroby refluksowej prze艂yku, przepuklin pachwiny oraz przepuklin brzusznych a tak偶e chirurgii kolorektalnej. Korzystamy z nowocze艣nie wyposa偶onego Bloku Operacyjnego oraz szerokich mo偶liwo艣ci nowoczesnej diagnostyki naszego szpitala.

Pracujemy w zespole interdyscyplinarnym dla dobra naszych chorych, którym oferujemy swoj膮 wiedz臋, do艣wiadczenie i zaanga偶owanie z 偶yczliwo艣ci膮.

  

Zakres us艂ug 艣wiadczonych w klinice/oddziale

 

 

 

Oddzia艂 Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Oddzia艂 Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest 6 艂ó偶kowym oddzia艂em zajmuj膮cym si臋 leczeniem pacjentów w stanach krytycznych i zagra偶aj膮cych ich 偶yciu. Spe艂nia wszystkie wymogi pod wzgl臋dem wyposa偶enia sprz臋tu, prowadzenia diagnostyki i leczenia wg Rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia

W Oddziale pracuj膮 do艣wiadczeni lekarze specjali艣ci , ci膮gle podnosz膮cy swoje kwalifikacje zawodowe na kursach krajowych i zagranicznych., co skutkuje osi膮gni臋ciem certyfikatu mi臋dzynarodowych.

Klinika zajmuje si臋 m.in.:

 • Leczeniem pacjentów niestabilnych hemodynamicznie-zawa艂, wstrz膮s kardiogenny, ostr膮 zdekompensowan膮 niewydolno艣ci膮 kr膮偶enia
 • Stanami zagro偶enia 偶ycia, NZK, zespo艂ami poresuscytacyjnymi
 • Ostr膮 niewydolno艣ci膮 wielonarz膮dow膮 : Ostra niewydolno艣膰 trzustki, ostra niewydolno艣膰 nerek,
 • Oko艂ooperacyjn膮 terapi膮 chorych z wysokim ryzykiem znieczulenia i leczenia chirurgicznego
 • CUCM i inne patologie OUN(udary, guzy, stan padaczkowy..)
 • Zatruciami hipotermi膮
 • 艢pi膮czkami
 • Ci臋偶kimi zaburzeniami wodno-elektrolitowymi , kwasowo- zasadowymi -(mocznica, cukrzyca i inne)
 • Krwotokami , wstrz膮sem krwotocznym
 • Wstrz膮sem septycznym
 • Identyfikacj膮 i przygotowaniem dawców narz膮dowych
 • Terapi膮 z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury niezb臋dnej do wsparcia/zast膮pienia funkcji narz膮dów
 • Zaawansowanym monitorowaniem pacjenta
 • Oddzia艂 charakteryzuje si臋 inwazyjno艣ci膮 procedur
 • Wielodyscyplinarno艣ci膮, gromadzeniem , przetwarzaniem , analiz膮 wielu danych w mo偶liwie najkrótszym czasie
 • Zaka偶eniami szczepami wielolekoopornymi
 • Stosowaniem protoko艂ów leczniczych, skal prognostycznych oceniaj膮cych w sposób bie偶膮cy stan ogólny chorego oraz jego przytomno艣膰
 • Transplantologia
 • Dializoterapi膮 w systemach: CVVHD, CVVHDF, z antykoagulacj膮 heparynow膮 oraz Ci-Ca
 • Dializ膮 albuminowa
 • Plazmaferez膮 ( MPS)

 

 

Klinika Neurologii, Oddzia艂 Udarowy

 

 

Zakres us艂ug 艣wiadczonych w klinice/oddziale

 

Izba Przyj臋膰

 

Klinika Neurochirurgii

 

 

 

 Zakres us艂ug 艣wiadczonych w klinice/oddziale

 

 

Oddzia艂 Kliniczny Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej 

 

           

         W Oddziale Klinicznym Rehabilitacji Neurologicznej prowadzimy wczesn膮 rehabilitacj臋 chorych po udarach mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, uszkodzeniach rdzenia i nerwów obwodowych, operacjach neurochirurgicznych, w stwardnieniu rozsianym i innych jednostkach neurologicznych.

         W Oddziale Klinicznym Rehabilitacji Ogólnoustrojowej prowadzimy wczesn膮 rehabilitacj臋 pacjentów po zabiegach operacyjnych i urazach narz膮du ruchu.

Oddzia艂 wyposa偶ony jest w nowoczesny sprz臋t do kinezyterapii i fizykoterapii. Rehabilitacja prowadzona jest w oparciu o najnowsze metody neurofizjologiczne, biofeedback. Posiadamy wydzielon膮 pracowni臋 terapii funkcji poznawczych, funkcji mowy i terapii zaj臋ciowej.

          

Oddzia艂 Kliniczny Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej 

  

KWALIFIKACJA PACJENTÓW DO ODDZIA艁U ODBYWAJ膭 SI臉 OD PONIEDZIA艁KU DO PI膭TKU MI臉DZY GODZIN膭 10:00 A 13:00 BEZ OBOWI膭ZKU WCZE艢NIEJSZEJ REJESTRACJI.

NA KWALIFIKACJ臉 PACJENT MUSI STAWI膯 SI臉 OSOBI艢CIE ZE SKIEROWANIEM DO ODDZIA艁U ORAZ DOKUMENTACJ臉 MEDYCZN膭 Z POPRZEDNICH HOSPITALIZACJI.

 

Oddzia艂 Kliniczny Rehabilitacji Neurologicznej tel. 89/524-53-69

Oddzia艂 Kliniczny Rehabilitacji Ogólnoustrojowej tel. 89/524-53-69

 

Rzeczy niezb臋dne do przyj臋cia na Oddzia艂 Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej :

 

1. Dokument potwierdzaj膮cy prawo do 艣wiadcze艅 zdrowotnych (dowód osobisty)

2. Karty informacyjne dotycz膮ce wszystkich chorób (wypisy ze szpitala, za艣wiadczenia lekarskie)

3. Wyniki bada艅: RTG, rezonans, tomograf

4. Leki przewlekle za偶ywane w oryginalnych opakowaniach ze zleceniem sposobu ich dawkowania

5. Strój do 膰wicze艅 (koszulki bawe艂niane, dresy, spodnie do  膰wicze艅, obuwie sportowe na gumowej podeszwie, sznurowane lub na rzepy, b膮d藕 wk艂adane, typu trampki, tenisówki, adidasy)

6. W przypadku cukrzycy- nak艂uwacz.

7. W przypadku problemów urologicznych wk艂adki urologiczne

8. Pi偶amy

9. Przybory toaletowe, potrzebne do higieny osobistej.

10. Du偶y r臋cznik k膮pielowy

11. Woda mineralna

 

 

Zakres us艂ug 艣wiadczonych w klinice/oddziale

 

Zak艂ad Rehabilitacji Leczniczej "Budzik dla Doros艂ych"

 

 WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU ZDROWOTNEGO : LECZENIE CHORYCH ZE 艢PI膭CZK膭 ‘’

Warunki realizacji programu zdrowotnego :,,Leczenie Doros艂ych Chorych ze 艢pi膮czk膮 ( rozpoznanie zasadnicze ICD10 R40.2) - wyci膮g z za艂膮cznika do rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016r. (poz.1825)

1. Skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na leczenie w programie bezpo艣rednio po zako艅czeniu hospitalizacji (jako kontynuacja leczenia szpitalnego)

2. Kwalifikacji do leczenia dokonuje Zespól Terapeutyczny na podstawie skierowania i spe艂nienia przez 艣wiadczeniobiorców nast臋puj膮cych kryteriów :

1. od 6 do 8 punktów w skali Glasgow (GCS)
2. pozostawienie w stanie 艣pi膮czki w okresie nie d艂u偶szym ni偶 12 miesi臋cy od dnia urazu   lub 6 miesi臋cy od dnia wyst膮pienia 艣pi膮czki nieurazowej
3. stabilno艣膰 podstawowych parametrów 偶yciowych
4. stabilno艣膰 oddechowa bez wspomagania mechanicznego
5. uko艅czony 18 rok 偶ycia w dniu przyj臋cia
6. czas od zdarzenia wywo艂uj膮cego 艣pi膮czk臋 nie krótszy ni偶 6 tygodni
7. dostarczy膰 - kserokopi臋 dokumentacji medycznej (wypisy,konsultacje,p艂yty MRI,TK,badania) podanie o przyj臋cie ,wype艂nion膮 skal臋 GCS
8. zgod臋 s膮du na umieszczenie 艣wiadczeniobiorcy z Zak艂adzie Rehabilitacyjnym

,,Klinika Budzik dla Doros艂ych ‘’

Okre艣lenie czasu leczenia w programie :

1. Decyzj臋 o czasie leczenia podejmuje zespó艂 terapeutyczny na podstawie kryteriów medycznych

2. Czas leczenia w programie nie powinien trwa膰 d艂u偶ej ni偶 12 miesi臋cy od dnia rozpocz臋cia     leczenia w programie

3. w przypadku uzasadnionych stanem klinicznym 艣wiadczeniobiorcy ,je偶eli wyd艂u偶enie leczenia przyniesie 艣wiadczeniobiorcy korzy艣ci zdrowotne,ustalone na podstawie kryteriów medycznych przyj臋tych przez zespó艂 terapeutyczny , zespó艂 ten mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na wyd艂u偶enie leczenia w programie do 15 miesi臋cy

4. w przypadku gdy 艣wiadczeniobiorca w trakcie leczenia w programie wymaga realizacji 艣wiadcze艅 z innego zakresu przez okres d艂u偶szy ni偶 5 dni , decyzje o kontynuacji leczenia w programie podejmuje zespó艂 terapeutyczny dokonuj膮cy oceny stanu 艣wiadczeniobiorcy ,na podstawie kryteriów medycznych ka偶dorazowo po zako艅czeniu hospitalizacji.

LECZENIE W KLINICE JEST BEZP艁ATNE DZI臉KI FINANSOWANIU ZE 艢RODKÓW NFZ

Kserokopi臋 dokumentacji medycznej prosz臋 wys艂a膰 na adres :

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
al. Warszawska 30
10-082 Olsztyn
,,BUDZIK DLA DOROS艁YCH ''