Rozmiar tekstu

W szpitalu okre艣lono prawa pacjenta zgodnie z „Ustaw膮 z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”. Pe艂ny tekst „Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta” dost臋pny jest w punkcie piel臋gniarskim, a wersja skrócona wywieszona jest na tablicy informacyjnej w oddzia艂ach.

           

Pacjent ma prawo do:

1 艣wiadcze艅 zdrowotnych odpowiadaj膮cych wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,

2 informacji o swoim stanie zdrowia,

3 zg艂aszania dzia艂a艅 niepo偶膮danych produktów leczniczych,

4 zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielaj膮ce 艣wiadcze艅 zdrowotnych, informacji zwi膮zanych z nim, w szczególno艣ci z jego stanem zdrowia,

5 wyra偶enia zgody lub odmowy na udzielanie 艣wiadcze艅 zdrowotnych,

6 poszanowania intymno艣ci i godno艣ci, w szczególno艣ci w czasie udzielania 艣wiadcze艅 zdrowotnych,

7 leczenia bólu,

8 dokumentacji medycznej dotycz膮cej stanu zdrowia oraz udzielonych 艣wiadcze艅 zdrowotnych,

9 zg艂oszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,

10 poszanowania 偶ycia prywatnego i rodzinnego,

11 opieki duszpasterskiej,

12 przechowywania rzeczy warto艣ciowych w depozycie.

Pacjent w oddziale/klinice mo偶e otrzyma膰 ulotk臋 informacyjn膮 z prawami pacjenta.

Pacjent lub jego przedstawiciel mo偶e zg艂osi膰 naruszenie praw do:

- bezpo艣redniego prze艂o偶onego osoby udzielaj膮cej 艣wiadcze艅 zdrowotnych;

- Pe艂nomocnika ds. Praw Pacjenta Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

W razie niezadowalaj膮cego za艂atwienia sprawy zwróci膰 si臋 o jej rozpatrzenie do:

- Sekcja Skarg i Wniosków NFZ w Olsztynie;

- Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie.

Informacja w sprawie sk艂adania i rozpatrywania skarg i wniosków

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

dr hab. Bogdan W艂odarczyk, prof. UWM

Al. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn

Przyj臋cia interesantów po wcze艣niejszym potwierdzeniu

w czwartek w godzinach 9.00-11.00

tel. 89 524 53 54


Pe艂nomocnik ds. Praw Pacjenta:
Joanna Paszko

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.

Telefoniczne sk艂adanie skarg i wniosków

poniedzia艂ek 13:00-14:00

艣roda 15:00-16:00

tel. 739 903 347

Sekretarka: poniedzia艂ek-pi膮tek - 7:00-14:30

tel. 89 524 56 78

Sekcja Skarg i Wniosków NFZ w Olsztynie
ul. G艂owackiego 14, 10-448 Olsztyn
tel. 800 190 590
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.
godziny pracy: poniedzia艂ek 8.00-18.00
                         wtorek- pi膮tek 8.00-16.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. M艂ynarska 46, 01-171 Warszawa
Sekretariat: tel.: (22) 532 - 82 - 43
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.
Przyj臋cia interesantów w Biurze:
            poniedzia艂ek – od 9.00-18.00

            wtorek – pi膮tek – od 9.00 do 15.00

Ogólnopolska bezp艂atna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
tel.
800 190 590

czynna pon. - pt. w godz. 8.00 - 18.00

Pacjent przebywaj膮cy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie ma obowi膮zek:

1 Przestrzega膰 zasad zawartych w Regulaminie Organizacyjnym USK w Olsztynie, dost臋pnym na stronie internetowej Szpitala.

2 Przestrzega膰 wskazówek i indywidualnych zalece艅 personelu medycznego w zakresie stosowanej terapii, diagnostyki, rehabilitacji i piel臋gnacji oraz w sprawach organizacyjno-administracyjnych.

3 Stosowa膰 si臋 do zleconej diety.

4 Przestrzega膰 zakazu wnoszenia i spo偶ywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów, zakazu gier o charakterze hazardowym.

5 Przestrzega膰 zakazu obrotu, posiadania i u偶ywania narkotyków i/lub 艣rodków odurzaj膮cych, i/lub substancji psychotropowych lub innych podobnie dzia艂aj膮cych.

6 Przestrzega膰 zasad higieny osobistej oraz porz膮dku w sali chorych.

7 Szanowa膰 mienie Szpitala, nie manipulowa膰 przy aparaturze medycznej i innych urz膮dzeniach.

8 Przestrzega膰 zakazu opuszczania oddzia艂u/szpitala bez zgody personelu medycznego oraz przebywa膰 w sali w porach obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo-piel臋gnacyjnych i w czasie wydawania posi艂ków.

9 Stosowa膰 si臋 do przepisów o bezpiecze艅stwie, higienie i zagro偶eniu po偶arowym.

10 Przestrzega膰 ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 6.00. Uszanowa膰 prawo do wypoczynku pozosta艂ych pacjentów.

11 Odnosi膰 si臋 kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala.

12 Powiadomi膰 lekarza o przyjmowanych lekach i nie przyjmowa膰 leków / suplementów diety bez zlecenia lekarza.

13 Przestrzega膰 zasad bezpiecze艅stwa przeciwpo偶arowego.

Zasady odwiedzin

1 Odwiedziny pacjentów przebywaj膮cych w szpitalu mog膮 odbywa膰 si臋 codziennie, bez ogranicze艅.

2 W II Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii odwiedziny odbywaj膮 si臋 po ustaleniu z lekarzem zabezpieczaj膮cym prace oddzia艂u.

3 Dyrektor szpitala mo偶e czasowo wstrzyma膰 odwiedziny w oddzia艂ach/klinikach ze wzgl臋dów epidemiologicznych wydaj膮c zarz膮dzenie wewn臋trzne.

4 Odwiedziny pacjentów nie mog膮 dezorganizowa膰 pracy oddzia艂u oraz narusza膰 praw innych pacjentów do poszanowania intymno艣ci, ciszy i spokoju.

5 W przypadku braku mo偶liwo艣ci odwiedzin pacjentów w salach chorych personel medyczny oddzia艂u/kliniki organizuje inne wyznaczone miejsce umo偶liwiaj膮ce zapewnienie mo偶liwo艣ci odwiedzin pacjenta.

6 Pacjenta jednoczasowo mog膮 odwiedza膰 2 osoby.

7 Odwiedzaj膮cym zabrania si臋:

* Wnoszenia i u偶ywania na terenie szpitala napojów alkoholowych, 艣rodków odurzaj膮cych.

* Przebywania w stanie nietrze藕wym.

* Palenia tytoniu na terenie szpitala.

* Dostarczania produktów spo偶ywczych niezgodnych z zalecan膮 diet膮.

* Manipulowania urz膮dzeniami, instalacjami elektrycznymi, wentylacyjnymi, grzewczymi oraz aparatur膮 medyczn膮.

* Stosowania u pacjentów szpitala 艣rodków i metod leczniczych bez wiedzy i zgody personelu medycznego.

* Siadania na 艂ó偶kach szpitalnych.

* Wprowadzania i przynoszenia jakichkolwiek zwierz膮t.

8 Nie wolno oddala膰 si臋 z pacjentem poza oddzia艂/klinik臋 bez wiedzy i zgody personelu medycznego.

9 Nie przestrzeganie powy偶szych zasad i/lub zalece艅 personelu skutkuje wydaleniem osób odwiedzaj膮cych poza teren szpitala i ponoszeniem odpowiedzialno艣ci zgodnie z powszechnie obowi膮zuj膮cym prawem.

Zasady pobytu pacjentów w stanach terminalnych

1 Szpital w miar臋 mo偶liwo艣ci organizacyjnych (lokalowych) zapewnia pacjentowi sal臋 jednoosobow膮.

2 W przypadku braku mo偶liwo艣ci zapewnienia jednoosobowej sali, personel oddzia艂u wydziela miejsce, które umo偶liwia nieskr臋powany kontakt z pacjentem.

3 Rodzina mo偶e przebywa膰 ca艂odobowo z pacjentem w stanie terminalnym.

4 Rodzina chorego mo偶e uczestniczy膰 w czynno艣ciach piel臋gnacyjnych wykonywanych w szpitalu.

5 Zabiegi i czynno艣ci piel臋gnacyjne wykonywane s膮 z poszanowaniem intymno艣ci i godno艣ci pacjenta.

6 Personel medyczny sprawuje opiek臋 ze szczególn膮 staranno艣ci膮, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i aktualn膮 wiedz膮 medyczn膮, z zachowaniem zasad etyki zawodowej.

7 Personel oddzia艂u tworzy atmosfer臋 bezpiecze艅stwa, spokoju i opanowania.

8 Personel okazuje wyrozumia艂o艣膰 i empati臋 wobec chorego i jego rodziny.

9 Szpital zapewnia opiek臋 psychologa dla chorego i jego rodziny.

10 Szpital zapewnia opiek臋 duszpastersk膮.

11 Personel oddzia艂u udziela wsparcia rodzinie po 艣mierci pacjenta.

Zasady wgl膮du do w艂asnej dokumentacji medycznej

1 Dokumentacja medyczna mo偶e by膰 udost臋pniana:

  • pacjentowi
  • przedstawicielowi ustawowemu

Po 艣mierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udost臋pniana:

2 Dokumentacja medyczna na 偶yczenie pacjenta jest udost臋pniana do wgl膮du w miejscu

udzielania 艣wiadcze艅 zdrowotnych w obecno艣ci lekarza i/lub piel臋gniarki.

3 Pacjent ma zapewnion膮 mo偶liwo艣膰 sporz膮dzenia notatek lub zdj臋膰 z przegl膮danej dokumentacji medycznej.

Zasady sprawowania dodatkowej opieki nad pacjentem przez osoby bliskie

1 Dodatkowa opieka mo偶e by膰 sprawowana przez osob臋 wskazan膮 przez pacjenta (rodzina, osoba bliska, przedstawiciel ustawowy).

2 Szpital nie ponosi kosztów i nie pobiera op艂at z tytu艂u prawa do dodatkowej opieki piel臋gnacyjnej.

3 Dodatkowa opieka nie mo偶e dezorganizowa膰 pracy oddzia艂u. Dopuszcza si臋 ograniczenie opieki ze wzgl臋dów epidemiologicznych – decyzj臋 wydaje Dyrektor Szpitala.

4 Na obecno艣膰 opiekuna na sali wieloosobowej musz膮 wyrazi膰 zgod臋 pozostali pacjenci.

5 Opiekun zobowi膮zuje si臋 wspó艂pracowa膰 z zespo艂em terapeutycznym i zg艂asza膰 niepokoj膮ce dolegliwo艣ci.

6 Piel臋gniarka dy偶urna edukuje opiekuna co do zakresu piel臋gnacji, rehabilitacji i sposobu od偶ywiania.

7 Zakres dodatkowej opieki obejmuje:

- zaspokojenie potrzeb biologicznych m.in.: pomoc przy karmieniu, podawanie p艂ynów (z pomini臋ciem pacjentów nieprzytomnych i z dysfagia),

- zaprowadzenie do toalety, podanie basenu, kaczki,

- zaspokojenie potrzeb emocjonalnych m.in.: rozmowa, czytanie, okazanie wsparcia psychicznego,

- podstawowe zabiegi higieniczno – piel臋gnacyjne m.in.: toaleta cia艂a - piel臋gnacj臋 skóry, obcinanie paznokci, golenie, zmiana pielucho-majtek, czesanie, toaleta jamy ustnej; zmian臋 bielizny osobistej i po艣cielowej,

- utrzymanie porz膮dku na stoliku przy艂ó偶kowym i w szafce z rzeczami osobistymi pacjenta,

- uruchamianie pacjenta: zmiana pozycji cia艂a w 艂ó偶ku, pomoc przy chodzeniu.

8 Zakres opieki mo偶e by膰 indywidualnie rozszerzony za zgod膮 Lekarza Kieruj膮cego Oddzia艂em / Piel臋gniarki Oddzia艂owej.

9 Osoba opiekuj膮ca si臋 pacjentem powinna:

- stosowa膰 si臋 do zalece艅 personelu medycznego, obowi膮zuj膮cego Regulaminu Organizacyjnego Szpitala,

- opu艣ci膰 sal臋 podczas obchodu lekarskiego,

- nie wykonywa膰 zabiegów piel臋gnacyjnych u innych pacjentów.