Rozmiar tekstu

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Pacjenci naszej placówki maj膮 dost臋p do swojej Elektronicznej Dokumentacji Medycznej poprzez Internetowe Konto Pacjenta - zach臋camy do aktywacji swojego konta IKP. Wi臋cej informacji znajduje si臋 pod tym linkiem

Papierowa dokumentacja medyczna

Pozosta艂e zasady udost臋pniania i procesowania dokumentacji medycznej dost臋pne s膮 pod tym linkiem

A. Zasady udost臋pniania dokumentacji medycznej
1.

1. Dokumentacja medyczna wewn臋trzna ( w szczególno艣ci: historia choroby oraz inne o
podobnym charakterze i przeznaczeniu) s膮 w艂asno艣ci膮 Szpitala.

2. Dokumentacja medyczna jest udost臋pniana:

2.1. Do wgl膮du w siedzibie szpitala udzielaj膮cego 艣wiadcze艅 zdrowotnych;

2.2. Poprzez sporz膮dzenie jej wyci膮gów, odpisów lub kopii;

2.3. Poprzez wydanie orygina艂u za pokwitowaniem odbioru i z zastrze偶eniem zwrotu
po jej wykorzystaniu, je偶eli uprawniony organ lub podmiot 偶膮da udost臋pniania
orygina艂ów tej dokumentacji.

2.

1. Udost臋pnianie dokumentacji medycznej na zewn膮trz szpitala nast臋puje w trybie
zapewniaj膮cym zachowanie poufno艣ci i ochrony danych osobowych, za pokwitowaniem
odbioru i z zastrze偶eniem zwrotu po wykorzystaniu, je偶eli udost臋pnia si臋 orygina艂
dokumentacji.

2. W przypadku wydania orygina艂ów dokumentacji w szpitalu nale偶y pozostawi膰 kserokopi臋
wydanej dokumentacji. Przepis nie ma zastosowania w sytuacji, gdy zw艂oka w wydaniu
dokumentacji mog艂aby narazi膰 pacjenta na szkod臋.

3.

1. Szpital udost臋pnia dokumentacj臋 medyczn膮 pacjentowi lub jego przedstawicielowi
ustawowemu, b膮d藕 osobie upowa偶nionej przez pacjenta.

2. Szpital udost臋pnia dokumentacj臋 medyczn膮 równie偶:

2.1. Podmiotom udzielaj膮cym 艣wiadcze艅 zdrowotnych, je偶eli dokumentacja ta jest
niezb臋dna do zapewnienia ci膮g艂o艣ci 艣wiadcze艅 zdrowotnych.

2.2. Organom w艂adzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom
samorz膮du zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w
zakresie niezb臋dnym do wykonywania przez te podmioty ich zada艅, w
szczególno艣ci kontroli i nadzoru.

2.3. Ministrowi w艂a艣ciwemu do spraw zdrowia, s膮dom, w tym s膮dom dyscyplinarnym,
prokuratorom, lekarzom s膮dowym i rzecznikom odpowiedzialno艣ci zawodowej, w
zwi膮zku z prowadzonym post臋powaniem.

2.4. Uprawnionym na mocy odr臋bnych ustaw organom i instytucjom, je偶eli badanie
zosta艂o przeprowadzone na ich wniosek.

2.5. Organom rentowym oraz zespo艂om do spraw orzekania o niepe艂nosprawno艣ci, w
zwi膮zku z prowadzonym przez nie post臋powaniem.

2.6. Podmiotom prowadz膮cym rejestry us艂ug medycznych, w zakresie niezb臋dnym do
prowadzenia rejestrów.
2.7. Zak艂adom ubezpiecze艅 za zgod膮 pacjenta.
3. Dokumentacja medyczna mo偶e by膰 udost臋pniana tak偶e szkole wy偶szej lub jednostce
badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska
i innych danych umo偶liwiaj膮cych identyfikacj臋 osoby, której dokumentacja dotyczy.

3.1. Udost臋pnianie dokumentacji niezb臋dnej do napisania pracy naukowej nast臋puje na
wniosek osoby zainteresowanej i potwierdzenia takiej potrzeby przez uczelni臋
wy偶sz膮.

3.2. Wniosek nale偶y z艂o偶y膰 w kancelarii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w
Olsztynie. Po uzyskaniu zgody Dyrektora lub osoby upowa偶nionej na
udost臋pnianie dokumentacji medycznej student, doktorant lub s艂uchacz ustala z
pracownikiem archiwum termin wgl膮du do dokumentacji.

3.3. Pracownik archiwum medycznego po zabezpieczeniu danych identyfikacyjnych
pacjenta wykonuje kopie dokumentacji medycznej.

3.4. Udost臋pnienie kopii dokumentacji nast臋puje po wcze艣niejszym op艂aceniu kosztów
jej wykonania, zgodnie z regulaminem Organizacyjnym Szpitala.

3.5. Po zako艅czeniu korzystania z kopii dokumentacji, pracownik archiwum niszczy je
w obecno艣ci osoby zainteresowanej.

4.

1. Dokumentacj臋 medyczn膮 udost臋pnia si臋 na zewn膮trz szpitala w formie wyci膮gów, odpisów
lub kopii chyba, 偶e uprawniony organ lub instytucja 偶膮da udost臋pnienia orygina艂ów tej
dokumentacji.

2. Orygina艂y, odpisy, wyci膮gi lub kopie dokumentacji medycznej udost臋pniane na zewn膮trz
osobom fizycznym, organom i jednostkom okre艣lonym w pkt 3 sporz膮dzane s膮 i
ewidencjonowane w archiwum medycznym szpitala.

3. Zgodno艣膰 kopii z orygina艂em dokumentacji medycznej potwierdza w oddziale szpitalnym
ordynator/koordynator oddzia艂u lub lekarz prowadz膮cy pacjenta; w poradni lekarz
prowadz膮cy; w izbie przyj臋膰 kierownik/koordynator; w archiwum medycznym pracownik
archiwum, wykonuj膮cy ksero dokumentacji.

5.

1. Dokumentacja indywidualna wewn臋trzna jest udost臋pniana na wniosek pacjenta, którego
dotyczy, jego przedstawiciela lub osoby przez niego upowa偶nionej a w razie 艣mierci
pacjenta osoby przez niego upowa偶nionej do uzyskiwania dokumentacji w przypadku
jego zgonu.

2. Dokumentacja zbiorcza jest uzupe艂niana na wniosek pacjenta, którego dotyczy, jego
przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upowa偶nionej, a w razie 艣mierci –
osoby przez niego upowa偶nionej do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu,
jedynie w zakresie wpisów dotycz膮cych pacjenta.

3. Pacjent jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upowa偶niona przez pacjenta, a w razie
艣mierci pacjenta – osoba upowa偶niona przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji w
przypadku jego zgonu, mo偶e wyst膮pi膰 o sporz膮dzenie wyci膮gów, odpisów lub kopii
dokumentacji dotycz膮cej pacjenta – osob膮 odpowiedzialn膮 za sporz膮dzenie jest pracownik
archiwum medycznego Szpitala.

Udost臋pnianie dokumentacji nast臋puje na wniosek wnioskodawcy.

4. Je偶eli dokumentacja medyczna wewn臋trzna jest niezb臋dna do zapewnienia dalszego
leczenia, a zw艂oka w jej wydaniu mog艂aby narazi膰 pacjenta na szkod臋, decyzj臋 o czasowym
uzupe艂nieniu mo偶e podj膮膰 ordynator/koordynator, lekarz prowadz膮cy lub lekarz dy偶urny.

5. W uzasadnionych przypadkach wyniki bada艅, których nie mo偶na skopiowa膰 (EKG), mog膮
by膰 wydane na wniosek pacjenta, którego dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub
osoby przez niego upowa偶nionej pod warunkiem pozostawienia pokwitowania i
zobowi膮zania do zwrotu po wykorzystaniu.

6. Odmowa wydania dokumentacji wymaga zachowania formy pisemnej i podania
przyczyny.

6.

1. Ustala si臋 nast臋puj膮ce zasady udost臋pniania dokumentacji pacjentowi, jego
przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upowa偶nionej przez pacjenta:

a) W trakcie hospitalizacji lub udzielania ambulatoryjnego 艣wiadczenia zdrowotnego
pacjent ma prawo wgl膮du do w艂asnej dokumentacji medycznej w komórce udzielaj膮cej
艣wiadczenie za po艣rednictwem lekarza oddzia艂u/poradni.

b) W dniu opuszczania oddzia艂u szpitalnego pacjent, a w przypadku zgonu pacjenta osoba
upowa偶niona przez niego otrzymuje w oryginale kart臋 informacyjn膮, oraz wyniki bada艅
diagnostycznych, je偶eli by艂y wykonane.

c) Aby uzyska膰 wyci膮g, odpis lub kopi臋 dokumentacji medycznej nale偶y z艂o偶y膰 pisemny
„wniosek o udost臋pnienie dokumentacji medycznej” w kancelarii Szpitala lub w
Archiwum medycznym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Wniosek
mo偶na napisa膰 równie偶 odr臋cznie.

d) W przypadku odbioru dokumentacji przez osob臋 upowa偶nion膮, dodatkowo nale偶y
z艂o偶y膰 „Upowa偶nienie do wydania kopii dokumentacji medycznej”. Upowa偶nienie
mo偶na napisa膰 równie偶 odr臋cznie.

e) Formularze mo偶na pobra膰 w archiwum medycznym, rejestracjach poradni
specjalistycznych i POZ lub ze strony internetowej Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego w Olsztynie.

f) Wnioski przyjmowane s膮 od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach: 7:30 - 15:00 w
kancelarii Szpitala.

g) Udost臋pnianie dokumentacji medycznej nast臋puje w terminie do 14 dni roboczych,
licz膮c od daty z艂o偶enia wniosku, odbiór w Archiwum medycznym od poniedzia艂ku do
pi膮tku w godzinach 8:00-14:00.

7.

Dokumentacja medyczna w oryginale mo偶e by膰 udost臋pniana przez archiwum medyczne
pracownikom szpitala oraz podmiotom wykonuj膮cym na jego rzecz 艣wiadczenia zdrowotne w
celach zwi膮zanych z procesem leczenia po uzyskaniu zgody Dyrektora lub osoby przez niego
upowa偶nionej:

a) Osob膮 upowa偶nion膮 do wyra偶enia zgody na wydanie orygina艂u historii choroby w godzinach
pracy Archiwum medycznego s膮: Zast臋pca Dyrektora ds. lecznictwa;
ordynatorzy/koordynatorzy oddzia艂ów szpitalnych; a po godzinie 15:00 oraz dni wolne od
pracy lekarz dy偶urny Izby Przyj臋膰.

b) Wydanie dokumentacji w godzinach pracy Archiwum medycznego nast臋puje w trybie
natychmiastowym, po godzinach pracy Archiwum, Izba Przyj臋膰 informuje telefonicznie
pracownika archiwum, który zobowi膮zany jest do przyjazdu w czasie maksymalnie dwóch
godzin. Numer telefonu pracownika archiwum znajduje si臋 w Izbie Przyj臋膰.

c) W elektronicznym systemie dost臋p do archiwalnej dokumentacji medycznej maj膮 wszyscy
u偶ytkownicy posiadaj膮cy odpowiednie uprawnienia.