dfaa

Projekt dofinansowany w ramach Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz budżetu państwa

Realizacja projektu pn. „Onkoinnowacje” nr POIS.09.02.00-00-0164/19