Rozmiar tekstu

62-2020 Dostawa pościeli jednorazowej niejałowej

 nagl

 Zakup dofinansowany w ramach: Doposażenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w wyposażenie i sprzęt sanitarny niezbędny w walce z pandemią COVID-19 Nr RPWM.09.01.01-28-0010/20-00 w ramach Osi Priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych” Działania 9.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Poddziałania 9.1.1 – „Rozwój specjalistycznych usług medycznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego