Rozmiar tekstu

Oferta pracy - lekarz anestezjolog

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie zatrudni lekarza anestezjologa

Zadania na stanowisku:

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych w II Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

  Warunki:

 • Czas pracy i stawka wynagrodzenia do uzgodnienia


  Wymagania:

 • Podmiot wykonujący działalność leczniczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEiDG;
 • Dyplom lekarza;
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza;
 • Specjalizacja w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia;
 • Polisa OC;
 • Orzeczenie/zaświadczenie lekarskie;
 • Szkolenie BHP.


  Oczekiwania:

 • Zachowanie najwyższej staranności przy wykonywaniu świadczeń określonych umową, wykorzystując aktualną wiedzę i umiejętności medyczne oraz postęp w tym zakresie a także warunki techniczne;
 • Stały kontakt z kierownikami, koordynatorami i innymi lekarzami wykonującymi świadczenia zdrowotne na rzecz Udzielającego Zamówienie w zakresie zapewnienia prawidłowego świadczenia usług;
 • Odporność na stres;
 • Asertywność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Sumienność, dokładność, terminowość w wykonywaniu zadań.

  Forma Zatrudnienia :
 • Umowa cywilno-prawna (kontrakt)

  Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie

  Dane do kontaktu:

 • tel: 89 524-53-54
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownika Działu Księgowości, stanowisko: Samodzielnego Księgowego

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

zatrudni pracownika na stanowisko

Pracownika Działu Księgowości, stanowisko: Samodzielnego Księgowego

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie z zakresu finansów i rachunkowości
 • znajomości przepisów księgowych i podatkowych
 • umiejętność sprawnego rozwiązywania problemów
 • minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • praca w zespole
 • umiejętność analitycznego myślenia, nastawienia na poszerzanie wiedzy
 • mile widziana znajomość programu enova365

Zadania wykonywane na stanowisku:

 • księgowanie i dekretowanie dokumentów w systemie księgowym zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi oraz zasadami rachunkowości,
 • wystawianie faktur sprzedaży,
 • prowadzenie rejestrów VAT, sporządzanie deklaracji,
 • uzgadnianie i weryfikacja sald rozrachunków z tytułu należności i zobowiązań,
 • analiza rozrachunków,
 • tworzenie i księgowanie poleceń księgowych,
 • bieżące analizowanie i uzgadnianie kont księgowych z w/w obszaru.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje
 • dokumenty potwierdzające staż pracy

Oferujemy:

 • zatrudnienie na pełen etat na podstawie umowy o pracę
 • wynagrodzenie zasadnicze + dodatek stażowy (5-20%)
 • dostęp do ubezpieczenia grupowego, ZFŚS
 • możliwość rozwoju (szkolenia) i podnoszenia kwalifikacji

Zasady naboru:

Wymagane dokumenty należy składać drogą elektroniczną (w przypadku załączników mile widziane będą skany dokumentów scalone w jeden plik pdf) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu:

osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 89 524 53 57

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie


Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko
D Y R E K T O R A

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn

zwanego dalej Szpitalem

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w ustawie o działalności leczniczej i w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Ustala się następujące wymogi dla kandydatów na stanowisko Dyrektora Szpitala:

Wymogi obowiązkowe:

- ukończenie studiów wyższych i posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego

- posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym lub ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi;

- posiadanie wiedzy i doświadczenia dającego rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Dyrektora Szpitala;

- niekaralność w rozumieniu art. 46 ust. 2 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej;

- znajomość problematyki oraz regulacji prawnych określających zasady funkcjonowania placówek ochrony zdrowia;

- znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym.

Wymogi dodatkowe:

- doświadczenie w pracy w ochronie zdrowia.

Zgłoszenie kandydata musi zawierać:

- podanie i CV;

- podpisane przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, staż pracy oraz kopie innych dokumentów, w szczególności podkreślających dorobek i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej);

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

- oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

- koncepcję działalności i rozwoju Szpitala na najbliższe 6 lat.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala są do wglądu w Sekretariacie Dyrektora Szpitala, ul. Warszawska 30, Olsztyn od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00.

Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie” w Sekretariacie Prorektora ds. Collegium Medicum, pok. 108, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn w terminie do dnia 10 grudnia 2021 r. do godziny 15:00. O terminie zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia oferty do Sekretariatu.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 22-23 grudnia 2021 r.

O terminie i miejscu postępowania konkursowego zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Przewidywany termin: 10-21 stycznia 2022 r.

Rektor

dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

 

Link do ogłoszenia w wersji PDF

Pracownika Działu Kadr i Płac, stanowisko: Kadrowy / Kadrowa

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

zatrudni pracownika na stanowisko

Pracownika Działu Kadr i Płac, stanowisko: Kadrowy / Kadrowa

Wymagania niezbędne:

•    Wykształcenie średnie kierunkowe,  preferowane wykształcenie wyższe,
•    Doświadczenie na podobnym stanowisku,
•    Umiejętność pracy zespołowej,
•    Zdolności organizacyjne, sumienność, obowiązkowość, dokładność, uczciwość, samodzielność,
•    Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
•    Znajomość obsługi programów: Enova i Płatnik

Wymagania dodatkowe:

Zadania wykonywane na stanowisku:

•  Sporządzanie dokumentacji kadrowej związanej z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych
•  Prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
•  Kontrola poprawności grafików
•    Sporządzanie planów urlopów, ewidencjonowanie i rozliczanie urlopów pracowniczych

•    Ewidencjonowanie zwolnień lekarskich i innych absencji
•  Monitorowanie terminów ważności orzeczeń lekarskich, szkoleń BHP, uprawnień itp., wystawianie skierowań na badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne
•  Bieżąca aktualizacja danych pracowniczych w systemie kadrowo-płacowym
•  Współpraca z komórkami organizacyjnymi Szpitala oraz koordynowanie obiegu dokumentacji kadrowej
•  Bieżąca obsługa kadrowa pracowników Szpitala
•  Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych oraz dokonywanie zmian, korekt, wyrejestrowań w programie Płatnik
•  Sporządzanie raportów, sprawozdań i zestawień kadrowych
•  Bieżące monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach prawnych

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje
 • dokumenty potwierdzające staż pracy

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę w profesjonalnym zespole;
 • pakiet świadczeń socjalno-bytowych.

Zasady naboru:

Wymagane dokumenty należy składać drogą elektroniczną (w przypadku załączników mile widziane będą skany dokumentów scalone w jeden plik pdf) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu:

osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 89 524 53 63

Konkurs na stanowiska pielęgniarek oddziałowych

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie ogłasza

 KONKURS

na stanowiska

    Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

    Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Neurochirurgii

    Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Neurologii, Oddziału Udarowego

    Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinny posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2011 nr 151 poz. 896) oraz złożyć dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. Nr. 12 poz. 182), z późniejszymi zmianami.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w terminie do dnia 31 stycznia 2020r w zamkniętej kopercie z nazwiskiem, imieniem, adresem i telefonem nadawcy oraz dopiskiem

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej…………………………………” (wskazanie kliniki, oddziału), i przesłać na adres :

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

ul. Warszawska 30 10-082 Olsztyn

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur nastąpi w terminie do dnia 26 lutego 2020r w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie ul. Pstrowskiego 14K

Osoba zgłaszająca się do konkursu ma prawo wglądu do materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu ogłaszającego konkurs – sekretariat szpitala , w godzinach 7.25 – 15.00 dni pracujące.