Rozmiar tekstu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny ZATRUDNI PELĘGNIARKI

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

ZATRUDNI

PELĘGNIARKI

 

 

 • Wymagania podstawowe: dyplom; prawo wykonywania zawodu
 • Wymagania preferowane: kursy kształcenia podyplomowego
 • Ponadto oczekujemy od kandydatów: sumienności, gotowości do podjęcia pracy stosownie do oczekiwań szpitala, umiejętność pracy w zespole
 • Oferujemy: zatrudnienie na umowę o pracę lub umowę zlecenie

 

Osoby zainteresowane powyższą ofertą, prosimy o kontakt osobisty z
Z-cą Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Panią Iwoną Kacprzak Budynek Administracji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie ul. Warszawska 30, lub telefonicznie pod nr. Telefonu : 604-100-592

Zatrudnimy: Referent ds. Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

zatrudni pracownika na stanowisko

Referent ds. Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Wymagania niezbędne:

 • wiedza z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych w tym ustawy Prawo zamówień publicznych i Kc;
 • doświadczenie zawodowe w samodzielnym prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie średnie/wyższe (preferowane wykształcenie z zakresu zamówień publicznych);
 • znajomość obsługi komputera (środowisko MS Windows);
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • samodzielne prowadzenie postepowań o udzielenie zamówienia publicznego w tym poniżej i powyżej progu 30 tys. euro;
 • umiejętność organizacji czasu pracy własnej;
 • samodzielność, zaangażowanie, odpowiedzialność;
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 • skrupulatność, terminowość.

Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych, godnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych wraz z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień obowiązującym w szpitalu, w tym m.in.:
 • przygotowywanie i przeprowadzenie pod względem formalnoprawnym postępowań o udzielenie zamówień publicznych w jednym z trybów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych;
 • redagowanie pism i prowadzenie korespondencji z wykonawcami związanej z prowadzonymi postępowaniami;
 • wykonywanie czynności związanych ze zwrotem wadiów wykonawcom oraz przygotowywaniem i podpisywaniem umów;
 • udział w procesie przygotowywania sprawozdawczości, prowadzenie rejestrów zamówień zgodnie z przepisami wewnętrznymi;
 • archiwizowanie dokumentacji zgodnie z przepisami;
  • współprowadzenie zaopatrzenia szpitala w części „szarej”;
  • zamawianie, przyjmowanie i wydawanie asortymentu, materiałów i sprzętu komórkom szpitalnym;
  • prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami ilościowej ewidencji, rejestrów, wykazów, sprawozdań;
  • współpraca z księgowością w zakresie dokumentów obrotu materiałowego;
  • kontrola stanów magazynowych;
  • przeprowadzanie inwentaryzacji;
  • analiza wartościowa i ilościowa zakupionych materiałów będących podstawą do wszczęcia procedury przetargowej;
  • podpisywanie dokumentów i pism wynikających z obowiązków służbowych, odbioru faktur, rachunków;
  • zbieranie informacji o potrzebach komórek zaopatrzeniowych komórek organizacyjnych szpitala.
  • odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje
 • dokumenty potwierdzające staż pracy

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę w profesjonalnym zespole;
 • pakiet świadczeń socjalno-bytowych.

Zasady naboru:

Wymagane dokumenty należy składać drogą elektroniczną (w przypadku załączników mile widziane będą skany dokumentów scalone w jeden plik pdf) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane

Osoba do kontaktu:

osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 89 524 56 82 lub 89 524 53 63
 

Zatrudnimy - Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

Ogłasza nabór na stanowisko

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dokumenty należy składać w formie pisemnej w dziale Kadr i Płac Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie ul. Warszawska 30 (pokój nr 13) w zamkniętych kopertach, na adres:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

10-082 Olsztyn

ul. Warszawska 30

z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych ” oraz podaniem imienia, nazwiska adresu do korespondencji i nr telefonu lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze, informatyczne lub inne pozwalające na właściwą realizację obowiązków,
 • Doświadczenie w obszarze tematyki ochrony danych osobowych,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku Administratora Bezpieczeństwa Informacji/Inspektora Ochrony Danych,
 • Mile widziane znajomość normy PN-EN ISO/IEC: 27001, potwierdzona certyfikatem audytora wewnętrznego,
 • Praktyczna znajomość przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,
 • Dobra organizacja pracy własnej,
 • Otwartość na nowe wyzwania,
 • Udokumentowane doświadczenie trenerskie lub dydaktyczne w prowadzeniu szkoleń lub zajęć z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji,
 • Duży stopień samodzielności i odpowiedzialności,

Wymagane dokumenty

 • List motywacyjny oraz CV, w którym prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2018r., poz. 1000 ),

Konkurs na stanowiska pielęgniarek oddziałowych

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie ogłasza

KONKURS

na stanowiska:
 1. Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
 2. Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Neurochirurgii
 3. Pielęgniarki Oddziałowej Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Budzik dla Dorosłych
 4. Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Neurologii, Oddziału Udarowego
 5. Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Otorynolaryngologii Chorób Głowy i Szyi
 6. Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej
 7. Pielęgniarki Oddziałowej Izby Przyjęć

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinny posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2011 nr 151 poz. 896) oraz złożyć dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. Nr. 12 poz. 182), z późniejszymi zmianami.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w terminie do dnia 22 listopada 2019 r.
w zamkniętej kopercie z nazwiskiem, imieniem, adresem
i telefonem nadawcy oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej ……………………………” (wskazanie kliniki, oddziału), i przesłać na adres :

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

ul. Warszawska 30 10-082 Olsztyn

  

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur nastąpi w terminie do dnia 16 grudnia 2019 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie ul. Pstrowskiego 14K.

Osoba zgłaszająca się do konkursu ma prawo wglądu do materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu ogłaszającego konkurs – sekretariat szpitala , w godzinach 7.25 – 15.00 dni pracujące.

DIAGNOSTA LABOLATORYJNY DO PRACOWNI SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OLSZTYNIE PILNIE POSZUKUJE DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO DO PRACOWNI SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ NA PEŁEN ETAT W TYM DYŻURY.

 

WYMAGANIA

1. Wykształcenie wyższe.

2. Aktualne PWZDL.

3. Aktualne uprawnienia serologiczne.

4. Znajomość obsługi komputera.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Kontakt telefoniczny: 604 100 592