Rozmiar tekstu

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie


Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko
D Y R E K T O R A

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn

zwanego dalej Szpitalem

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w ustawie o działalności leczniczej i w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Ustala się następujące wymogi dla kandydatów na stanowisko Dyrektora Szpitala:

Wymogi obowiązkowe:

- ukończenie studiów wyższych i posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego

- posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym lub ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi;

- posiadanie wiedzy i doświadczenia dającego rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Dyrektora Szpitala;

- niekaralność w rozumieniu art. 46 ust. 2 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej;

- znajomość problematyki oraz regulacji prawnych określających zasady funkcjonowania placówek ochrony zdrowia;

- znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym.

Wymogi dodatkowe:

- doświadczenie w pracy w ochronie zdrowia.

Zgłoszenie kandydata musi zawierać:

- podanie i CV;

- podpisane przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, staż pracy oraz kopie innych dokumentów, w szczególności podkreślających dorobek i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej);

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

- oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

- koncepcję działalności i rozwoju Szpitala na najbliższe 6 lat.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala są do wglądu w Sekretariacie Dyrektora Szpitala, ul. Warszawska 30, Olsztyn od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00.

Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie” w Sekretariacie Prorektora ds. Collegium Medicum, pok. 108, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn w terminie do dnia 10 grudnia 2021 r. do godziny 15:00. O terminie zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia oferty do Sekretariatu.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 22-23 grudnia 2021 r.

O terminie i miejscu postępowania konkursowego zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Przewidywany termin: 10-21 stycznia 2022 r.

Rektor

dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

 

Link do ogłoszenia w wersji PDF

Konkurs na stanowiska pielęgniarek oddziałowych

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie ogłasza

 KONKURS

na stanowiska

    Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

    Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Neurochirurgii

    Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Neurologii, Oddziału Udarowego

    Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinny posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2011 nr 151 poz. 896) oraz złożyć dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. Nr. 12 poz. 182), z późniejszymi zmianami.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w terminie do dnia 31 stycznia 2020r w zamkniętej kopercie z nazwiskiem, imieniem, adresem i telefonem nadawcy oraz dopiskiem

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej…………………………………” (wskazanie kliniki, oddziału), i przesłać na adres :

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

ul. Warszawska 30 10-082 Olsztyn

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur nastąpi w terminie do dnia 26 lutego 2020r w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie ul. Pstrowskiego 14K

Osoba zgłaszająca się do konkursu ma prawo wglądu do materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu ogłaszającego konkurs – sekretariat szpitala , w godzinach 7.25 – 15.00 dni pracujące.

Zatrudnimy: Referent ds. Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

zatrudni pracownika na stanowisko

Referent ds. Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Wymagania niezbędne:

 • wiedza z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych w tym ustawy Prawo zamówień publicznych i Kc;
 • doświadczenie zawodowe w samodzielnym prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie średnie/wyższe (preferowane wykształcenie z zakresu zamówień publicznych);
 • znajomość obsługi komputera (środowisko MS Windows);
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • samodzielne prowadzenie postepowań o udzielenie zamówienia publicznego w tym poniżej i powyżej progu 30 tys. euro;
 • umiejętność organizacji czasu pracy własnej;
 • samodzielność, zaangażowanie, odpowiedzialność;
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 • skrupulatność, terminowość.

Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych, godnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych wraz z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień obowiązującym w szpitalu, w tym m.in.:
 • przygotowywanie i przeprowadzenie pod względem formalnoprawnym postępowań o udzielenie zamówień publicznych w jednym z trybów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych;
 • redagowanie pism i prowadzenie korespondencji z wykonawcami związanej z prowadzonymi postępowaniami;
 • wykonywanie czynności związanych ze zwrotem wadiów wykonawcom oraz przygotowywaniem i podpisywaniem umów;
 • udział w procesie przygotowywania sprawozdawczości, prowadzenie rejestrów zamówień zgodnie z przepisami wewnętrznymi;
 • archiwizowanie dokumentacji zgodnie z przepisami;
  • współprowadzenie zaopatrzenia szpitala w części „szarej”;
  • zamawianie, przyjmowanie i wydawanie asortymentu, materiałów i sprzętu komórkom szpitalnym;
  • prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami ilościowej ewidencji, rejestrów, wykazów, sprawozdań;
  • współpraca z księgowością w zakresie dokumentów obrotu materiałowego;
  • kontrola stanów magazynowych;
  • przeprowadzanie inwentaryzacji;
  • analiza wartościowa i ilościowa zakupionych materiałów będących podstawą do wszczęcia procedury przetargowej;
  • podpisywanie dokumentów i pism wynikających z obowiązków służbowych, odbioru faktur, rachunków;
  • zbieranie informacji o potrzebach komórek zaopatrzeniowych komórek organizacyjnych szpitala.
  • odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje
 • dokumenty potwierdzające staż pracy

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę w profesjonalnym zespole;
 • pakiet świadczeń socjalno-bytowych.

Zasady naboru:

Wymagane dokumenty należy składać drogą elektroniczną (w przypadku załączników mile widziane będą skany dokumentów scalone w jeden plik pdf) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane

Osoba do kontaktu:

osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 89 524 56 82 lub 89 524 53 63
 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny ZATRUDNI PELĘGNIARKI

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

ZATRUDNI

PELĘGNIARKI

 

 

 • Wymagania podstawowe: dyplom; prawo wykonywania zawodu
 • Wymagania preferowane: kursy kształcenia podyplomowego
 • Ponadto oczekujemy od kandydatów: sumienności, gotowości do podjęcia pracy stosownie do oczekiwań szpitala, umiejętność pracy w zespole
 • Oferujemy: zatrudnienie na umowę o pracę lub umowę zlecenie

 

Osoby zainteresowane powyższą ofertą, prosimy o kontakt osobisty z
Z-cą Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Panią Iwoną Kacprzak Budynek Administracji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie ul. Warszawska 30, lub telefonicznie pod nr. Telefonu : 604-100-592

Konkurs na stanowiska pielęgniarek oddziałowych

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie ogłasza

KONKURS

na stanowiska:
 1. Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
 2. Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Neurochirurgii
 3. Pielęgniarki Oddziałowej Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Budzik dla Dorosłych
 4. Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Neurologii, Oddziału Udarowego
 5. Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Otorynolaryngologii Chorób Głowy i Szyi
 6. Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej
 7. Pielęgniarki Oddziałowej Izby Przyjęć

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinny posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2011 nr 151 poz. 896) oraz złożyć dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. Nr. 12 poz. 182), z późniejszymi zmianami.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w terminie do dnia 22 listopada 2019 r.
w zamkniętej kopercie z nazwiskiem, imieniem, adresem
i telefonem nadawcy oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej ……………………………” (wskazanie kliniki, oddziału), i przesłać na adres :

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

ul. Warszawska 30 10-082 Olsztyn

  

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur nastąpi w terminie do dnia 16 grudnia 2019 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie ul. Pstrowskiego 14K.

Osoba zgłaszająca się do konkursu ma prawo wglądu do materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu ogłaszającego konkurs – sekretariat szpitala , w godzinach 7.25 – 15.00 dni pracujące.