Rozmiar tekstu

Og艂oszenie o konkursie


Rektor Uniwersytetu Warmi艅sko-Mazurskiego w Olsztynie
og艂asza konkurs na stanowisko
D Y R E K T O R A

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn

zwanego dalej Szpitalem

Do konkursu mo偶e przyst膮pi膰 osoba posiadaj膮ca kwalifikacje do zajmowania stanowiska okre艣lone w ustawie o dzia艂alno艣ci leczniczej i w Statucie Uniwersytetu Warmi艅sko-Mazurskiego w Olsztynie.

Ustala si臋 nast臋puj膮ce wymogi dla kandydatów na stanowisko Dyrektora Szpitala:

Wymogi obowi膮zkowe:

- uko艅czenie studiów wy偶szych i posiadanie tytu艂u zawodowego magistra lub równorz臋dnego

- posiadanie co najmniej pi臋cioletniego sta偶u pracy na stanowisku kierowniczym lub uko艅czone studia podyplomowe na kierunku zarz膮dzanie i co najmniej trzyletnie do艣wiadczenie w kierowaniu zespo艂ami ludzkimi;

- posiadanie wiedzy i do艣wiadczenia daj膮cego r臋kojmi臋 prawid艂owego wykonywania obowi膮zków Dyrektora Szpitala;

- niekaralno艣膰 w rozumieniu art. 46 ust. 2 pkt 4 ustawy o dzia艂alno艣ci leczniczej;

- znajomo艣膰 problematyki oraz regulacji prawnych okre艣laj膮cych zasady funkcjonowania placówek ochrony zdrowia;

- znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym.

Wymogi dodatkowe:

- do艣wiadczenie w pracy w ochronie zdrowia.

Zg艂oszenie kandydata musi zawiera膰:

- podanie i CV;

- podpisane przez kandydata kopie dokumentów potwierdzaj膮cych posiadane kwalifikacje zawodowe, sta偶 pracy oraz kopie innych dokumentów, w szczególno艣ci podkre艣laj膮cych dorobek i kwalifikacje zawodowe (orygina艂y dokumentów nale偶y przedstawi膰 w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej);

- o艣wiadczenie kandydata o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych, o posiadaniu pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych oraz niekaralno艣ci za przest臋pstwa pope艂nione umy艣lnie;

- o艣wiadczenie, 偶e kandydat nie by艂 karany zakazem pe艂nienia funkcji zwi膮zanych z dysponowaniem 艣rodkami publicznymi, o których mowa w ustawie o odpowiedzialno艣ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

- o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

- koncepcj臋 dzia艂alno艣ci i rozwoju Szpitala na najbli偶sze 6 lat.

Materia艂y informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala s膮 do wgl膮du w Sekretariacie Dyrektora Szpitala, ul. Warszawska 30, Olsztyn od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach 9:00-14:00.

Oferty z dokumentami nale偶y sk艂ada膰 w zamkni臋tych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacj膮 na kopercie „Konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie” w Sekretariacie Prorektora ds. Collegium Medicum, pok. 108, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn w terminie do dnia 22 maja 2023 r. do godziny 15:00. O terminie zg艂oszenia decyduje data i godzina dor臋czenia oferty do Sekretariatu.

Przewidywany termin rozpatrzenia zg艂oszonych kandydatur: 24 maja – 9 czerwca 2023 r.

O terminie i miejscu post臋powania konkursowego zakwalifikowani kandydaci zostan膮 powiadomieni telefonicznie. Przewidywany termin: 21 czerwca 2023 r.Rektor

     dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM