Rozmiar tekstu

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie ogłasza

 KONKURS

na stanowiska

    Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

    Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Neurochirurgii

    Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Neurologii, Oddziału Udarowego

    Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinny posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2011 nr 151 poz. 896) oraz złożyć dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. Nr. 12 poz. 182), z późniejszymi zmianami.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w terminie do dnia 31 stycznia 2020r w zamkniętej kopercie z nazwiskiem, imieniem, adresem i telefonem nadawcy oraz dopiskiem

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej…………………………………” (wskazanie kliniki, oddziału), i przesłać na adres :

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

ul. Warszawska 30 10-082 Olsztyn

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur nastąpi w terminie do dnia 26 lutego 2020r w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie ul. Pstrowskiego 14K

Osoba zgłaszająca się do konkursu ma prawo wglądu do materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu ogłaszającego konkurs – sekretariat szpitala , w godzinach 7.25 – 15.00 dni pracujące.