Rozmiar tekstu

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie


Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko
D Y R E K T O R A

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn

zwanego dalej Szpitalem

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w ustawie o działalności leczniczej i w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Ustala się następujące wymogi dla kandydatów na stanowisko Dyrektora Szpitala:

Wymogi obowiązkowe:

- ukończenie studiów wyższych i posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego

- posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym lub ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi;

- posiadanie wiedzy i doświadczenia dającego rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Dyrektora Szpitala;

- niekaralność w rozumieniu art. 46 ust. 2 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej;

- znajomość problematyki oraz regulacji prawnych określających zasady funkcjonowania placówek ochrony zdrowia;

- znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym.

Wymogi dodatkowe:

- doświadczenie w pracy w ochronie zdrowia.

Zgłoszenie kandydata musi zawierać:

- podanie i CV;

- podpisane przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, staż pracy oraz kopie innych dokumentów, w szczególności podkreślających dorobek i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej);

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

- oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

- koncepcję działalności i rozwoju Szpitala na najbliższe 6 lat.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala są do wglądu w Sekretariacie Dyrektora Szpitala, ul. Warszawska 30, Olsztyn od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00.

Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie” w Sekretariacie Prorektora ds. Collegium Medicum, pok. 108, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn w terminie do dnia 22 maja 2023 r. do godziny 15:00. O terminie zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia oferty do Sekretariatu.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 24 maja – 9 czerwca 2023 r.

O terminie i miejscu postępowania konkursowego zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Przewidywany termin: 21 czerwca 2023 r.Rektor

     dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie zatrudni Technika Farmaceutycznego

Zakres obowiązków:

 • Przyjmowanie, kontrola dostaw i wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • Realizacja zamówień z klinik / oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych Szpitala zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • Sporządzanie leków recepturowych
 • Wykonywanie czynności pomocniczych przy sporządzaniu leków w warunkach aseptycznych oraz preparatów do żywienia pozajelitowego
 • Wykonywanie innych czynności fachowych zgodnie z uprawnieniami

Wymagania:

 • Dyplom technika farmaceutycznego
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Odpowiedzialność, dyspozycyjność
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Warunki:

 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Czas pracy: pełen etat;

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • dokumenty poświadczające wykształcenie,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w sekretariacie Szpitala

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie zatrudni PSYCHOLOGA

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie zatrudni PSYCHOLOGA

Zadania na stanowisku:

 • Wykonywanie zadań psychologa w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie , obejmujących w szczególności:
  • udział w komisjach i zespołach powoływanych zarządzeniami Dyrektora Szpitala;
  • wykonywanie badań diagnostycznych na potrzeby Udzielającego Zamówienia;
  • kształcenie zawodowe osób wskazanych przez Udzielającego Zamówienia.
 • diagnostykę psychologiczną
 • wskazywanie i planowanie postępowania terapeutycznego w zakresie wyznaczonym psychologiczną diagnozą pacjenta
 • krótkoterminową terapię indywidualną i grupową pacjentów m.in. z zaburzeniami psychosomatycznymi, kardiologicznymi, neurologicznymi
 • prowadzenie terapii z wykorzystaniem EEG Biofeedback
 • psychoedukację, wsparcie rodziny pacjenta
 • prowadzenie dokumentacji pacjenta i odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z przepisami
 • udzielanie konsultacji pracownikom medycznym wykonującym świadczenia zdrowotne w Szpitalu;

Warunki:

 • Forma zatrudnienia, czas pracy i stawka wynagrodzenia do uzgodnienia


Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – psycholog
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku psychologa


Oczekiwania:

 • Zachowanie najwyższej staranności przy wykonywaniu świadczeń określonych umową, wykorzystując aktualną wiedzę i umiejętności oraz postęp w tym zakresie a także warunki techniczne;
 • Stały kontakt z pracownikami szpitala w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań;
 • Odporność na stres;
 • Asertywność, empatia;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Sumienność, dokładność, terminowość w wykonywaniu zadań.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • dokumenty poświadczające wykształcenie
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach tj. certyfikaty i zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w sekretariacie Szpitala

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie zatrudni Asystenta Dyrektora

Zadania na stanowisku:

Prowadzenie Sekretariatu

1.       Obsługa korespondencji przychodzącej do Szpitala i wychodzącej

2.       Segregowanie i przekazywanie korespondencji do adresatów na terenie Szpitala

3.       Obsługa firmowej poczty elektronicznej oraz strony internetowej Szpitala

4.       Redagowanie pism

5.       Drukowanie, kopiowanie, faksowanie i kompletowanie dokumentów

6.       Obsługa połączeń telefonicznych

7.       Ewidencjonowanie obiegu dokumentów zgodnie z wewnętrznym procedurami Szpitala oraz archiwizacja

8.       Prowadzenie dziennika korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej Szpitala

9.       Przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie pism wychodzących

10.   Prowadzenie książki nadania listów poleconych

11.   Prowadzenie rejestru wysyłanych listów zwykłych

12.   Prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora Szpitala i innych dokumentów wewnątrzzakładowych

13. Opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora Szpitala w porozumieniu z właściwymi merytorycznie pracownikami

14. Przechowywanie i archiwizacja zarządzeń Dyrektora Szpitala i innych aktów wewnątrzzakładowych

15. Publikacja zarządzeń Dyrektora Szpitala i innych dokumentów wewnątrzzakładowych na platformie informacyjnej Szpitala

16. Przekazywanie kopi zarządzeń Dyrektora Szpitala odpowiednim pracownikom Szpitala

17. Okresowa kontrola zarządzeń Dyrektora Szpitala i ich uaktualnianie w porozumieniu z właściwymi merytorycznie pracownikami

18. Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji i korespondencji dotyczącej działających w Szpitalu Związków Zawodowych

19. Przechowywanie i archiwizacja uchwał Rady Społecznej Szpitala, uchwał Senatu UWM w Olsztynie oraz innych aktów prawnych wydanych przez organy UWM w Olsztynie w sprawach dotyczących Szpitala.

20. Organizacja, obsługa administracyjno-biurowa oraz protokołowanie posiedzeń Rady Społecznej Szpitala.

21.   Prowadzenie rejestru przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego u pacjentów

Reprezentowanie Szpitala

1.       Przyjmowanie i obsługa interesantów Szpitala

2.       Organizacja zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych Dyrekcji Szpitala

3.       Serwowanie poczęstunku dla gości Szpitala, organizowanie cateringu

Wsparcie Dyrekcji Szpitala

1.       Prowadzenie terminarza spotkań i zadań Dyrekcji Szpitala

2.       Umawianie spotkań

3.       Organizacja wyjazdów służbowych (bukowanie biletów lotniczych, rezerwacja hoteli, wynajem samochodów itp.)

4.       Sporządzanie raportów i protokołów

5.       Przygotowanie dokumentów i materiałów

Pozostałe zadania związane z prowadzeniem sekretariatu

1.       Zaopatrywanie sekretariatu w materiały biurowe

2.       Zaopatrywania sekretariatu w artykuły spożywcze (kawa, herbata, woda mineralna itp.)

3.       Dbałość o prządek w sekretariacie i gabinetach Dyrekcji Szpitala.

Warunki:

 • Forma zatrudnienia i stawka wynagrodzenia do uzgodnienia,
 • Czas pracy: pełen etat;


Wymagania:

 • Wykształcenie średnie,
 • znajomość oprogramowania Microsoft Office,
 • mile widziane doświadczenie na tym samym lub podobnym stanowisku;


Oczekiwania:

 • Zachowanie najwyższej staranności przy wykonywaniu świadczeń określonych umową,
 • Stały kontakt z pracownikami szpitala w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań,
 • Odporność na stres,
 • Umiejętność planowania i organizacji,
 • Sumienność, dokładność, terminowość w wykonywaniu zadań,
 • Otwartość, komunikatywność;

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • dokumenty poświadczające wykształcenie,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w sekretariacie Szpitala

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie zatrudni lekarza reumatologa

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie zatrudni lekarza reumatologa

Zadania na stanowisku:

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Reumatologicznej
Warunki:
 • Czas pracy i stawka wynagrodzenia do uzgodnienia

Wymagania:

 • Podmiot wykonujący działalność leczniczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEiDG;
 • Dyplom lekarza;
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza;
 • Specjalizacja w reumatologii
 • Polisa OC;
 • Orzeczenie lekarskie;
 • Szkolenie BHP.

Oczekiwania:

 • Zachowanie najwyższej staranności przy wykonywaniu świadczeń określonych umową, wykorzystując aktualną wiedzę i umiejętności medyczne oraz postęp w tym zakresie a także warunki techniczne;
 • Stały kontakt z kierownikami, koordynatorami i innymi lekarzami wykonującymi świadczenia zdrowotne na rzecz Udzielającego Zamówienie w zakresie zapewnienia prawidłowego świadczenia usług;
 • Odporność na stres;
 • Asertywność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Sumienność, dokładność, terminowość w wykonywaniu zadań.
Forma Zatrudnienia :
 • Umowa cywilno-prawna (kontrakt)
Oferujemy:
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
Dane do kontaktu:
 • tel: 89 524-53-54
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.