Rozmiar tekstu

Dzierżawa pomieszczeń w Budynku nr 7 na terenie USK w Olsztynie

Dzierżawa pomieszczeń w Budynku nr 7

na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30

przez podmiot zewnętrzny w celu prowadzenia komercyjnej, komplementarnej względem USK w Olsztynie działalności, w tym działalności leczniczej
i  naukowo-badawczej, z zastrzeżeniem, iż działalność ta nie może polegać na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w takim samym zakresie,
w jakim są udzielane przez USK w Olsztynie.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie informuje, że w postępowaniu na Dzierżawę pomieszczeń w Budynku nr 7 została wybrana oferta :

INSTYTUT TERAPII KOMÓRKOWYCH SA, 10-173 Olsztyn, ul. Leśna 14/42

wartość brutto: 4862,00 zł

DZIERŻAWA ZEWNĘTRZNEMU PODMIOTOWI POMIESZCZEŃ W CELU PROWADZENIA KOMERCYJNEJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ, KOMPLEMENTARNEJ WOBEC UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W OLSZTYNIE

  • OGŁOSZENIE
  • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  • Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu dzierżawy
  • Załącznik nr 3 - Projekt umowy
  • Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia
  • Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia
  • Załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia
  • Załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia
  • Załącznik nr 5 do Opisu przedmiotu zamówienia
  • UNIEWAŻNIONO