Rozmiar tekstu

Dnia 29 marca 2013r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Olsztynie, w obecności JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Pana prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Jacka Protasa, została podpisana umowa o dofinansowanie projektu, celem którego jest realizacja przedsięwzięcia znanego pod nazwą: “Budowa laboratoriów badania drożności dróg oddechowych oraz chorób z tym związanych”.Niniejszy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 - Przedsiębiorczoś, Działanie 1.1 - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.3 - Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 3.999.675,00PLN
Celem projektu jest budowa do końca 2014 roku laboratoriów badania drożności dróg oddechowych i chorób powiązanych. Planowane jest utworzenie 4 laboratoriów:

  • laboratorium (pracownia) otoneurologiczne
  • laboratorium oceny drożności dróg oddechowych w stanie uśpienia
  • laboratorium badania zaburzeń oddychania podczas snu
  • laboratorium oceny drożności dróg oddechowych.

Dzięki powstałej infrastrukturze B+R stworzone zostaną możliwości kooperacji pomiędzy jednostkami prowadzącymi prace naukowo-badawcze oraz organizacją zrzeszającą podmioty działające w branży medycznej (Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska) oraz firmami z branży, głównie przedsiębiorstwami podmiotu leczniczego regionu Warmii i Mazur. 
Celem bezpośrednim projektu jest transfer wiedzy i technologii ze sfery naukowo-badawczej do gospodarki regionu do końca 2014 roku. Innowacyjna technologia będzie wdrożona w postaci nowych technik leczniczych, algorytmów postępowania w przypadkach zaburzeń drożności dróg oddechowych oraz schorzeń z tym powiązanych takich jak bezdechy senne, zaburzenia słyszenia, nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia itd.
Przedsiębiorcy będą mieli możliwość nieodpłatnego korzystania z infrastruktury powstałej w ramach projektu, braniu udziału w pracach B+R a także korzystania z wyników prac badawczo-rozwojowych.
Niniejszy projekt będzie przedsięwzięciem współpracy pomiędzy różnymi jednostkami: przedsiębiorcami z branży medycznej oraz jednostkami prowadzącymi badania naukowe w zakresie medycyny. Rozważane jest także włączenie przedsiębiorstw z branży transportowej. Obszarem współpracy z tą grupą przedsiębiorstw może być badanie poziomu zmęczenia oraz niekontrolowanego-krótkoterminowego zasypiania w trakcie pracy. Tego typu elementy zachowania, odpowiadają za szereg wypadków i katastrof komunikacyjnych, bowiem niedotleniony organizm w sposób pozaświadomy ma tendencję do “zawieszania” lub samoistnego “wyłączania się”. Wykrycie zaburzeń oddechowych pozwoli na wprowadzenie działań zapobiegawczych i prewencyjnych (trafna diagnoza, leczenie wykrytych schorzeń, zabiegi operacyjne, etc).