Kontrola ex-post

W dnia 26-27 września 2013 r. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie, odbyła się na miejscu oficjalna kontrola ex-post zrealizowanego projektu pt. „Doposażenie Oddziałów Neurochirurgii, Otolaryngologii i Chirurgii w 103 Szpitalu Wojskowym w Olsztynie“. Projektu jest dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, PRIORYTET: XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, DZIAŁANIE: 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym. Numer Projektu POIS 12.02.00-00-003/08.
Kontrola objęła m.inn. sprawdzenie zakupionego w ramach projektu sprzętu w miejscu użytkowania, czyli Klinikę Otorynolarngologii chrób głowy i szyi, Klinikę Neurochirurgii, Klinikę Chirurgii Ogólnej I Onkologicznej oraz Blok Operacyjny.
Kolejnym elementem podlegającym kontroli było sprawdzenie i weryfikacji dokumentacji projektowej, przetargowej oraz finansowo-księgowej.
Kontrolę przeprowadzili pracownicy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie.

- Galeria zdjęć z kontroli -

Konferencja podsumowująca

Dnia 05.07 2013 r. odbyła się oficjalna konferencja prasowa podsumowująca zrealizowany przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie projekt pt. „Doposażenie Oddziałów Neurochirurgii, Otolaryngologii i Chirurgii w 103 Szpitalu Wojskowym w Olsztynie“. Realizacja projektu jest dofinansowana w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, PRIORYTET: XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, DZIAŁANIE: 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym w wysokości 2 454 908,00 PLN.Całkowita wartość projektu wyniosła 2 455 034,96 PLN.

Podsumowania realizowanego działania dokonali:

    Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz – Dziekan Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie;
    lek. stom. Leszek Władysław Dudziński – Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
    dr hab. n. med. Jerzy St. Gielecki, prof. UWM - Prodziekan ds. Kształcenia
    Agnieszka Wasilewska - Project Manager

W konferencji oprócz znanych w świecie medycznym zaproszonych gości z kraju i zagranicy w tym Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Immanuela Kanta w Kaliningradzie – Pana Siergieja Władimirowicza Korienjewa, uczestniczyli także przedstawiciele czołowych producentów sprzętu medycznego.
Konferencja prasowa odbyła się z udziałem wielu przedstawicieli mediów regionalnych.

Zakończenie realizacji pod względem technicznym

Dnia 28-ego czerwca 2013r. pod względem technicznym zakończyła się realizacja projektu pod nazwą Doposażenie Oddziałów Neurochirurgii, Otolaryngologii i Chirurgii Szpitala Uniwersyteckiego w Olsztynie“, realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, PRIORYTET: XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, DZIAŁANIE: 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym.
Całkowita wartość projektu, to kwota 2 454 908,00 PLN. Projekt uzyskał współfinansowanie przyznane przez Ministra Zdrowia w wysokości 368 236,20 PLN.
Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje doposażenie Klinik Neurochirurgii, Otorynolaryngologii i Chirurgii ogólnej i onkologicznej USK w Olsztynie. Celem projektu było zwiększenie dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Dzięki realizacji projektu Uniwersytecki Szpital Kliniczny będzie mógł leczyć i diagnozować między innymi następujące jednostki chorobowe:
- w Klinice Neurochirurgii – diagnostyki obrazowej i zabiegów operacyjnych zwyrodnień i uszkodzeń dolnej i górnej części kręgosłupa, diagnostyki i leczenia  operacyjnego  padaczki jak również usuwania guzów i nowotworów z płatów mózgu oraz przysadki mózgowej;
- w Klinice Otorynolaryngologii – pozwoli na lepszą diagnostykę obrazową i zabezpieczenie zabiegów operacyjnych z obszaru nosa, krtani, gardła i zatok;
- w Klinice Chirurgii ogólnej i onkologicznej – sprzęt medyczny wykorzystywany będzie do diagnostyki obrazowej i zabiegów małoinwazyjnych jamy brzusznej oraz skrócenie czasu hospitalizacji pacjentów;
W ramach projektu zakupiono m.inn:
•    Aparat EKG-Elektrokardiograf oraz Kardiomonitory;
•    Defibrylator  wraz z wyposażeniem;
•    Diatermia elektroniczna do zabiegów laryngologicznych;
•    Pompy infuzyjne jedno- i dwustrzykawkowe;
•    Respirator Carina Intensive;
•    Aparat do znieczulania ogólnego;
•    Zestaw laryngoskopów oraz ssak medyczny;
•    Stół do badań oraz fotel do pobierania krwi;
•    Łóżka pooperacyjne kompletne;
•    Lampy operacyjne;
•    Platforma elektrochirurgiczna i sprzęt do zamykania naczuń;
•    Zestaw laparoskopowy;
•    Wózki zabiegowo-opatrunkowe;
•    Myjnia ultradźwiękowa;
•    Suszarka do narzędzi chirurgicznych i sprzętu anastezjologicznego;
•    Stół do badań w angiografii oraz kardiologii;
•    Aparat cyfrowy RTG z modułem mobilnym;
•    Aparat USG;
•    Inny sprzęt drobny;
Warto podkreślić, że jest to pierwszy w pełni napisany i zrealizowany projekt, przeprowadzony przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie.

Montaż wysokospecjalistycznego cyfrowego urządzenia RTG

Dnia 10.06.2013r. w nowym budynku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie zakończył się montaż wysokospecjalistycznego cyfrowego urządzenia RTG zakupionego w ramach niniejszego projektu.