Unieważnienie przetargu ograniczonego na „ Rewitalizację obiektów Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego w Olsztynie – II etap”

Dnia 18 grudnia 2013 r. zostało unieważnione postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na „ Rewitalizację obiektów Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego w Olsztynie – II etap”. Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Uzasadnienie formalne: kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinalizowanie zamówienia jest niewystarczająca do jego realizacji.

Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na „ Rewitalizację obiektów Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego w Olsztynie – II etap”

Dnia 18 grudnia 2013 r. o godzinie 9.00, upłyną termin składania ofert w przetargu nieograniczony na „ Rewitalizację obiektów Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego w Olsztynie – II etap”. W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty, następujących firm :
1)Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane WITKA Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Budowlane WITKA Krzysztof Krawczyk,  
2) Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A.,
3) Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o.
4) Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane „Rombud” Sp. z o.o..

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „ Rewitalizację obiektów Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego w Olsztynie – II etap”

W dniu 20 listopada 2013 r. zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane. Ogłoszony przetarg nieograniczony dotyczył „ Rewitalizacji obiektów Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego w Olsztynie – II etap”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 01/12/4.2 z zakresu: osi priorytetowej 4: rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, pod nazwą: Rewitalizacji obiektów Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego w Olsztynie – II etap.

Podpisanie umowy ze firmą SKYBRAND Michał Szanter

W dniu 21 maja 2013 r. została podpisana umowa między Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie a firmą SKYBRAND Michał Szanter, przedmiotem której była usługa  wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych projektu pt. „Rewitalizacja obiektów Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego w Olsztynie – II etap”, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 01/12/4.2 z zakresu: osi priorytetowej 4: rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, pod nazwą: Rewitalizacji obiektów Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego w Olsztynie – II etap.