Wybór najkorzystniejszej oferty cenowej na usługę wykonania studium wykonalności projektu

Dnia 25 kwietnia 2013 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę  wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych projektu pt. „Rewitalizacja obiektów Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego w Olsztynie – II etap”, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 01/12/4.2 z zakresu: osi priorytetowej 4: rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, pod nazwą: Rewitalizacji obiektów Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego w Olsztynie – II etap.
W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których do realizacji wybrano ofertę cenową firmy SKYBRAND Michał Szanter, ul. Barcza 38 lok. 34, 10-685 Olsztyn.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych projektu

Dnia 15 kwietnia 2013 r. wszczęto postępowanie w formie zapytania ofertowego na usługę wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych projektu pt. „ Rewitalizacja obiektów Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego w Olsztynie – II etap”, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 01/12/4.2 z zakresu: osi priorytetowej 4: rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, pod nazwą: Rewitalizacji obiektów Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego w Olsztynie – II etap.

Podpisanie umowy ze Studiem Form Architektonicznych "PANTEL"

Dnia 26.03.2013r. została podpisana umowa ze Studiem Form Architektonicznych "PANTEL" , której przedmiotem jest pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę nad robotami budowlanymi zadania pod nazwą - “Rewitalizacja obiektów uniwersyteckiego szpitala klinicznego przy ul. Warszawskiej w Olsztynie - II etap”.

Podpisanie umowy - działania promocyjne

Dnia 27.02.2013r. została podpisana umowa z firmą Temertech Sp.z o.o.
W zakresie prowadzenia przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie działań promocyjnych do projektu “Rewitalizacja obiektów uniwersyteckiego szpitala klinicznego przy ul. Warszawskiej w Olsztynie - II etap”. Jednym z celów działań promocyjnych zawartych w Studium Wykonalności, było stworzenie i prowadzenie strony www projektu.