Pzekazanie plokotoralne rewitalizowanego obiektu

W dniu 13 sierpnia 2014 r. do użytku został oddany obiekt poddany rewitalizacji w ramach  projektu „Rewitalizacja obiektów Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego w Olsztynie – II etap”, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 01/12/4.2 z zakresu: osi priorytetowej 4: rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, pod nazwą: Rewitalizacji obiektów Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego w Olsztynie – II etap.

Podpisanie umowy z Iławskim Przedsiębiorstwem Budowalnym „IPB” Sp. z o.o.

W dniu 6 marca 2014 r. została podpisana umowa między Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie a Iławskim Przedsiębiorstwem Budowalnym „IPB” Sp. z o.o., przedmiotem której była: „Rewitalizacja obiektów Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego w Olsztynie – II etap”, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 01/12/4.2 z zakresu: osi priorytetowej 4: rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, pod nazwą: Rewitalizacji obiektów Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego w Olsztynie – II etap.

Ogłoszenie wyniku III przetargu ograniczonego na „ Rewitalizację obiektów Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego w Olsztynie – II etap”

Dnia 20 lutego 2014 r. dokonano wyboru oferenta w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na „ Rewitalizację obiektów Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego w Olsztynie – II etap”.
Wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyło Konsorcjum: Iławskie Przedsiębiorstwo Budowalne „IPB” Sp. z o.o., ul. Lubawska 3, 14-200 Iława.
Podstawa prawna wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Uzasadnienie formalne: wyboru dokonano na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ. W badanym kryterium oferta złożona przez ww. Wykonawcę uzyskała największą ilość pkt i jest najkorzystniejszą.

Otwarcie ofert w III przetargu nieograniczonym na „ Rewitalizację obiektów Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego w Olsztynie – II etap”

Dnia 4 lutego 2014 r. o godzinie 9.00, upłyną termin składania ofert w przetargu nieograniczony na „ Rewitalizację obiektów Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego w Olsztynie – II etap”.
W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty, następujących firm :
1) Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o.,  
2) Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A.,
3) Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane WITKA Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Budowlane WITKA Krzysztof Krawczyk.