Aktualności

Podpisanie umowy na usługę wykonania strony internetowej

W dniu 10 lutego 2014r. została podpisana umowa między Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie a firmą LIBERUM Anna Krakowiak. Przedmiotem umowy była usługa wykonania strony internetowej na potrzeby realizacji projektu „ Zakup infrastruktury do prowadzenia badań nad pomiarami w obrębie twarzoczaszki wraz z rekonstrukcją jej szkieletu” . Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 - Przedsiębiorczość, Działania 1.1 - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.3 - Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami.

Wybór najkorzystniejszej oferty na usługę wykonania strony internetowej

W dniu 4 lutego 2014 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę wykonania strony internetowej na potrzeby realizacji projektu „ Zakup infrastruktury do prowadzenia badań nad pomiarami w obrębie twarzoczaszki wraz z rekonstrukcją jej szkieletu” . Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 - Przedsiębiorczość, Działania 1.1 - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.3 - Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najkorzystniejszą była oferta firmy: LIBERUM Anna Krakowiak z Kętrzyna.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania strony internetowej

Dnia 27 stycznia 2014 r. r. wszczęto postępowanie w formie zapytania ofertowego na usługę wykonania strony internetowej na potrzeby realizacji projektu „ Zakup infrastruktury do prowadzenia badań nad pomiarami w obrębie twarzoczaszki wraz z rekonstrukcją jej szkieletu” . Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 - Przedsiębiorczość, Działania 1.1 - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.3 - Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami.

Podpisanie umowy

Dnia 27 listopada 2013r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Olsztynie, została podpisana umowa o dofinansowanie projektu, celem którego jest realizacja przedsięwzięcia znanego pod nazwą: „Zakup infrastruktury do prowadzenia badań nad pomiarami w obrębie twarzoczaszki wraz z rekonstrukcją jej szkieletu”. Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość. Działanie 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami.