Celem projektu jest zakup infrastruktury do prowadzenia badań nad pomiarami w obrębie twarzoczaszki wraz z rekonstrukcją jej szkieletu. Dzięki powstałej infrastrukturze B+R stworzone zostaną możliwości kooperacji pomiędzy jednostkami prowadzącymi prace naukowo-badawcze oraz organizacją zrzeszającą podmioty działające w branży medycznej (Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska) oraz firmami z branży, głównie przedsiębiorstwami podmiotu leczniczego regionu Warmii i Mazur.  Celem bezpośrednim projektu jest transfer wiedzy ze sfery naukowo-badawczej do gospodarki regionu nowych technik  diagnostycznych i leczniczych, algorytmów postępowania w przypadkach zaburzeń drożności dróg oddechowych, w szczególności w celu jej rekonstrukcji. Doskonalone będą także medoty pomiarowe w obrębie twarzoczaszki. Poparcie dla projektu wyrazili liczni przedsiębiorcy z branży oraz Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska.
Niniejszy projekt będzie przedsięwzięciem współpracy pomiędzy różnymi jednostkami: przedsiębiorcami z branży medycznej oraz jednostkami prowadzącymi badania naukowe w zakresie medycyny. Planowane jest także zaangażowanie organizacji pozarządowej skupiającej lekarzy. Cele projektu są spójne z celem Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 jak też samego poddziałania Poddziałania 1.1.3 – Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkam naukowymi i badawczor-rozwojowymi a przedsiębiorstwami.
Tworzone powiązanie nie ma sformalizowanego charakteru jednak w trakcie realizacji projektu zostanie nawiązane odpowiednie porozumienie uściślające formę i zasady współpracy w szczególności z lekarzami stomatologami (chirurgami szczękowymi i ortodontami), endoskopistami, radiologami, gastrologami i gastroenterologami.
•    Całkowity koszt realizacji inwestycji: 2 998 956,72 zł
•    Koszty kwalifikowane: 2 998 956,72 zł
•    Koszty niekwalifikowane: 0,00 zł
•    Poziom dofinasnowania z EFRR: 85% kosztów kwalifikowanych
•    Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 2 549 113,21 zł
Projekt „Zakup infrastruktury do prowadzenia badań nad pomiarami
w obrębie twarzoczaszki wraz z rekonstrukcją jej szkieletu” należy do grupy tzw. miękkich projektów inwestycyjnych. Realizacja projektu sprowadza się do zakupu sprzętu i oprogramowania w celu  prowadzenia badań nad pomiarami w obrębie twarzoczaszki i jej rekonstrukcji. Zakres prac nie przewiduje żadnych prac związanych z budową infrastruktury, które wymagałyby uzyskania stosownych pozwoleń czy też zgód, jest wolny od uwarunkowań prawnych związanych z procesem inwestycyjnym w ramach prawa budowlanego.
Inwestycja będzie realizowana na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie (Olsztyn, ul. Warszawska 30). Szpital posiada prawo do dysponowania nieruchomością na podstawie umowy ustanowienia prawa użytkowania (akt notarialny, repertorium A nr 537/2011 z dnia
21 stycznia 2011 roku). Odbiorcami produktów projektu będą przede wszystkim lekarze i inne osoby wykonujące zawody medyczne. Prawie 80% z nich posiada status przedsiębiorczy zaliczając się do sektora MŚP.  Szacuje się, że w pierwszym pełnym roku po zakończeniu projektu będzie to co najmniej 20 użytkowników. Z efektów badań jakie będą prowadzone z wykorzystaniem infrastruktury B+R będącej przedmiotem niniejszego projektu będzie korzystać znacznie więcej podmiotów.
Korzystanie z powstałej infrastruktury będzie nieodpłatne (Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie nie będzie pobierał jakichkolwiek opłat za korzystanie z wybudowanej infrastruktury B+R, natomiast koszt materiałów zużywalnych będzie pokrywany przez użytkowników infrastruktury). Wszystkie podmioty będą miały równy dostęp do produktów projektu.