Aktualności

Konferencja podsumowująca projekt: „ Zakup infrastruktury do prowadzenia badań nad pomiarami w obrębie twarzoczaszki wraz z rekonstrukcją jej szkieletu”

W dniu 10.12.2014 r. o godzinie 13.00 – 14.30 na Sali Wykładowej im. Prof. Wojciecha Rowińskiego - IIIp. nowego budynku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie odbyła się Konferencja podsumowująca projekt „ Zakup infrastruktury do prowadzenia badań nad pomiarami w obrębie twarzoczaszki wraz z rekonstrukcją jej szkieletu” . Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 - Przedsiębiorczość, Działania 1.1 - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.3 - Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami.
Otwarcia Konferencji i powitania Gości dokonał Dziekan WNM – prof. dr hab.med. Wojciech
Maksymowicz oraz Dyrektor USK – Leszek Dudziński. Prezentację założeń i uzyskanych wyników projektu przedstawił prof. dr hab.med. Andrzej Kukwa. Po prezentacji nastąpiło zwiedzanie Laboratoriów.