Aktualności

Wszczęcie postepowania w formie przetargu nieograniczonego na „ Zakup infrastruktury do prowadzenia badań nad pomiarami w obrębie twarzoczaszki wraz z rekonstrukcją jej szkieletu”

W dniu 23 kwietnia 2014 r. zostało wszczęte postepowanie w formie przetargu nieograniczonego  na „Zakup infrastruktury do prowadzenia badań nad pomiarami w obrębie twarzoczaszki wraz z rekonstrukcją jej szkieletu”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 - Przedsiębiorczość, Działania 1.1 - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.3 - Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami.

Pliki do przetargu.