Aktualności

Podpisanie umowy na usługę opracowania Studium Wykonalności

W dniu 8 kwietnia 2013 r. została podpisana umowa między Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie a firmą EURO-EXEMPLUM Agnieszka Wasilewska. Przedmiotem umowy była usługa opracowania Studium Wykonalności na potrzeby realizacji projektu „ Zakup infrastruktury do prowadzenia badań nad pomiarami w obrębie twarzoczaszki wraz z rekonstrukcją jej szkieletu” . Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 - Przedsiębiorczość, Działania 1.1 - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.3 - Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami.