Odwołanie

Dnia 23 września 2013 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wniesiono odwołanie od czynności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie podjętych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup wyposażenia do laboratoriów badania drożności górnych dróg oddechowych i chorób powiązanych”.

Odwołanie zostało wniesione przez firmę Oticon Polska Sp. z o.o., Pl. Trzech Krzyży 4/6, 00-499 Warszawa. Odwołujący zarzucił Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Olsztynie naruszenie:
1)    Art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2)    Art. 29 ust. 1, 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób nadmiernie rygorystyczny, a przez to bezpodstawnie ograniczający krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia.
3)    Art. 83 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przez niezastosowanie i celowe połączenie w jeden pakiet dwudziestu dwóch różnych przedmiotów zamówienia co znacząco ogranicza liczbę podmiotów mogących ubiegać się o zamówienie.
4)    Art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 387 § 1 Kodeksu cywilnego przez opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą niewłaściwych, błędnie zdefiniowanych i nieistniejących parametrów, co w konsekwencji czyni świadczenie niemożliwym do spełnienia .
W związku z powyższymi zarzutami Odwołujący wnosił o :
1)    Uwzględnienie odwołania,
2)    Nakazanie Zamawiającemu opisania przedmiotu zamówienia, w sposób który nie utrudniałby uczciwej konkurencji,
3)    Dokonanie zmiany kwestionowanych zapisów ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu

Dnia 12 września 2013 r. na stronie internetowej Suplementu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu , którego przedmiotem był : Zakup wyposażenia do laboratoriów badania drożności górnych dróg oddechowych i chorób powiązanych ( nr 2013/S177-305248).

Opublikowanie ogłoszenia 34/2013 Zakup wyposażenia do laboratoriów badania drożności górnych dróg oddechowych i chorób powiązanych

Dnia 9 września 2013 r. na stronie internetowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie zostało opublikowane ogłoszenie: 34/2013  Zakup wyposażenia do laboratoriów badania drożności górnych dróg oddechowych i chorób powiązanych - Dotyczy projektu pt. Budowa laboratoriów badania drożności dróg oddechowych oraz chorób z tym związanych (http://www.usk-olsztyn.pl/index.php/2013-03-24-10-45-14/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-14-000-euro/68-34-2013-zakup-wyposazenia-do-laboratoriow-badania-droznosci-gornych-drog-oddechowych-i-chorob-powiazanych-dotyczy-projektu-pt-budowa-laboratoriow-badania-droznosci-drog-oddechowych-oraz-chorob-z-tym-zwiazanych)

Wniosek Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne

Dnia 9 września 2013 r. wpłyną do Działu Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Marketingu  wniosek Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie  o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem był: Zakup wyposażenia do laboratoriów badania drożności górnych dróg oddechowych i chorób powiązanych.