Posiedzenie Krajowej Izby Odwoławczej

Dnia  4 października 2013 r. w siedzibie Krajowej Izby Odwoławczej – Warszawa, ul. Postępu 17A  o godzinie 10.00 odbyło się posiedzenie Krajowej Izby Odwoławczej. Na posiedzeniu rozpatrywano odwołanie wniesione przez Odwołującego, którym był: OTICON POLSKA Sp. z o.o. w postepowaniu prowadzonym przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie w przedmiocie zamówienia publicznego na: zakup wyposażenia do laboratoriów badania drożności górnych dróg oddechowych i chorób powiązanych.

Zmiana treści SIWZ

Dnia 30  września 2013 r. na stronie internetowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego została opublikowana informacja  o zmianie treści zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. (http://www.usk-olsztyn.pl/index.php/2013-03-24-10-45-14/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-14-000-euro/68-34-2013-zakup-wyposazenia-do-laboratoriow-badania-droznosci-gornych-drog-oddechowych-i-chorob-powiazanych-dotyczy-projektu-pt-budowa-laboratoriow-badania-droznosci-drog-oddechowych-oraz-chorob-z-tym-zwiazanych)

Propozycja zmiany treści SWIZ na skutek wniesionego odwołania

Dnia 30 września 2013 r. została przedstawiona Dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  propozycja zmiany treści SWIZ na skutek wniesionego odwołania.

Propozycja zmian dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Stan przed zmianą:
Zadanie 2. Pakiet nr 2. Punkt nr 15 - System rejestracji słuchowych potencjałów wywoływanych BREA „Impedancja wejściowa większa niż 1000 MW”
Stan po zmianie:
Zadanie 2. Pakiet nr 2. Punkt nr 15 - System rejestracji słuchowych potencjałów wywoływanych BREA
Powodem zmiany powyższego zapisu było wystąpienie czynnika ludzkiego podczas tworzenia opisu przedmiotu zamówienia w postaci omyłkowego wpisania parametru błędnie zdefiniowanego, nieistniejącego.

Stan przed zmianą:
Zadanie 2. Pakiet nr 2. Punkt nr 2 – System VNG
„Zestaw, w którego skład wchodzą: gogle z kamerą na podczerwień połączoną
(USB 2.0) z komputerem przez interfejs kablem USB (…)”
„Kamera do rejestracji ruchu gałek ocznych USB 2.0 (…)”
Stan po zmianie:
Zadanie 2. Pakiet nr 2. Punkt nr 2 – System VNG
Zestaw, w którego skład wchodzą: gogle z kamerą na podczerwień połączoną
( złączem USB 2.0, USB 3.0, Firewire lub innym równoważnym o transferze danych nie mniejszym niż powyższe) z komputerem przez interfejs kablem USB 2.0, USB 3.0, Firewire lub innym równoważnym o transferze danych nie mniejszym niż powyższe  (…).
Kamera do rejestracji ruchu gałek ocznych USB 2.0, USB 3.0, Firewire lub innym równoważnym o transferze danych nie mniejszym niż powyższe  (…)”

Stan przed zmianą:
Zadanie 2. Pakiet nr 2. Punkt nr 21 – Kalorymetr powietrzny
Urządzenie do stymulacji kanału półkolistego posiada możliwość ustawienia własnej temperatury w przedziale min. 10C - 48C
Stan po zmianie:
Zadanie 2. Pakiet nr 2. Punkt nr 21 Kalorymetr powietrzny
Urządzenie do stymulacji kanału półkolistego posiada możliwość ustawienia własnej temperatury w  dolnym przedziale od 10C - 20C  oraz górnym 48C - 50C  

Ponadto Zamawiający poinformował, że zgodnie z SWIZ Rozdział I ust. 2 pkt. 2.17 dopuszcza wszelkie rozwiązania równoważne, jednak absolutnie niedopuszczalne są rozwiązania „ pozornie równoważnie”, wpływające na pogorszenie parametrów technicznych i jakościowych zamówienia. Takie rozwiązania nie będą przez Zamawiającego akceptowane.

Powyższe propozycje zmian zostały zatwierdzone przez Dyrektora Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego w Olsztynie  dnia 30 września 2013 r.

Informacja o wniesieniu odwołania

Dnia 23 września 2013 r. na stronie internetowej została zamieszczona informacja o wniesieniu odwołania od czynności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie podjętych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup wyposażenia do laboratoriów badania drożności górnych dróg oddechowych i chorób powiązanych”.
(http://www.usk-olsztyn.pl/index.php/2013-03-24-10-45-14/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-14-000-euro?start=30)