O projekcie

Celem projektu jest budowa do końca 2012 roku laboratoriów badania drożności dróg oddechowych i chorób powiązanych. Planowane jest utworzenie 4 laboratoriów:

 -  laboratorium (pracownia) otoneurologiczne

 -  laboratorium oceny drożności dróg oddechowych w stanie uśpienia

 -  laboratorium badania zaburzeń oddychania podczas snu

 -  laboratorium oceny drożności dróg oddechowych.  

     Dzięki powstałej infrastrukturze B+R stworzone zostaną możliwości kooperacji pomiędzy jednostkami prowadzącymi prace naukowo-badawcze oraz organizacją zrzeszającą podmioty działające w branży medycznej (Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska) oraz firmami z branży, głównie przedsiębiorstwami podmiotu leczniczego regionu Warmii i Mazur. 
Celem bezpośrednim projektu jest transfer wiedzy i technologii ze sfery naukowo-badawczej do gospodarki regionu do końca 2013 roku. Innowacyjna technologia będzie wdrożona w postaci nowych technik leczniczych, algorytmów postępowania w przypadkach zaburzeń drożności dróg oddechowych oraz schorzeń z tym powiązanych takich jak bezdechy senne, zaburzenia słyszenia, nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia itd. 
Transfer wiedzy nastąpi poprzez Ośrodek referencyjny połączony z lekarzami pracującymi w ośrodkach lokalnych za pomocą łącz internetowych tworząc sieć tzw. telemedycyny, która umożliwi kooperację w dziedzinie diagnostyki i leczenia oraz postępu naukowego i wprowadzanie nowych rozwiązań i ich szybkiej aplikacji. 
Stworzona infrastruktura B+R umożliwić ma obrazowanie dróg oddechowych na każdym etapie w warunkach ambulatoryjnych oraz takich, które wymagałyby hospitalizacji a więc np. badanie drożności dróg oddechowych podczas snu, jak i na sali operacyjnej na której można będzie diagnozować osoby wymagające diagnostyki w znieczuleniu (osoby niepełnosprawne, dzieci) gdzie pacjent będzie usypiany. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie stworzenie systemu zapisu obrazu lub wyniku innego badania na każdym z etapów badania oraz przesyłania obrazu lub wyników badań na żywo przedsiębiorcom, dla których byłyby wykonywane. Stworzony zostać ma odbiór tych danych w formie pasywnej i aktywnej (telekonferencje na żywo). W ten sposób stworzony zostanie nowoczesny system telemedycyny wraz ze swoistą bazą wiedzy i informacji wymienianej w czasie rzeczywistym. Realizacja projektu ma na celu stworzenie możliwości naprawiania patologii, do czego walnie przyczynić ma się stworzone dzięki omawianemu przedsięwzięciu powiązanie kooperacyjne. Podczas każdej procedury badawczo-diagnostycznej możliwe będzie jej „podglądanie” prze zainteresowane przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego po uprzednim uzyskaniu zgody badanych. Opracowane przez zespół kierowany przez profesora Andrzeja Kukwę rozwiązania mogą zostać wprowadzone na szerszą skalę tylko dzięki odpowiedniej bazie sprzętowej w jaką zostaną zaopatrzone tworzone laboratoria oraz ścisłą współpracę z lekarzami, których zainteresowania rozwiązywaniem problemów z drożnością dróg oddechowych nie tylko będą zaakceptowane ale i wdrożone. Sukces projektu zależy także od zaangażowania samych lekarzy dlatego tak ważne jest stworzenie odpowiednich ram dla tworzonego powiązania. Poparcie dla projektu wyrazili liczni przedsiębiorcy z branży oraz Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska.

Przedsiębiorcy będą mieli możliwość nieodpłatnego korzystania z infrastruktury powstałej w ramach projektu, braniu udziału w pracach B+R a także korzystania z wyników prac badawczo-rozwojowych.

Niniejszy projekt będzie przedsięwzięciem współpracy pomiędzy różnymi jednostkami: przedsiębiorcami z branży medycznej oraz jednostkami prowadzącymi badania naukowe w zakresie medycyny. Rozważane jest także włączenie przedsiębiorstw z branży transportowej. Obszarem współpracy z tą grupą przedsiębiorstw może być badanie poziomu zmęczenia oraz niekontrolowanego-krótkoterminowego zasypiania w trakcie pracy. Tego typu elementy zachowania, odpowiadają za szereg wypadków i katastrof komunikacyjnych, bowiem niedotleniony organizm w sposób pozaświadomy ma tendencję do “zawieszania” lub samoistnego “wyłączania się”. Wykrycie zaburzeń oddechowych pozwoli na wprowadzenie działań zapobiegawczych i prewencyjnych (trafna diagnoza, leczenie wykrytych schorzeń, zabiegi operacyjne, etc).

Duży potencjał innowacyjny przedsięwzięcia podczas prezentacji idei projektu sprawił, że rozwiązanie jakie ma zostać wykorzystane w ramach projektu zostało zgłoszone do prezentacji w Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA” (Brussels Eureka), poświęconych transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego (rekomendacja organizatora Targów w Polsce).

Odbywająca się w dniach 15.11.2012-17.11.2012r. wystawa Brussels Eureka w Brukseli,  to jedna z najstarszych i największych spotkań branżowych na świecie w dziedzinie transferu technologii i najnowszych rozwiązań w Europie. Celem ich jest zaistnienie oraz przedstawianie sie na arenie międzynarodowej a także nawiązawanie współpracy tematycznej pomiędzy jednostkami o zbliżonych profilach z różnych krajów. Owocuje to nawiązywaniem kontaktów bezpośrednich pomiędzy międzynarodowymi podmiotami. Spotkania bogate są we wszelkiego rodzaju seminaria i wykłady tematyczne. Służą one wyszukiwaniu partnerów i nawiązywaniu kontaktów bezpośrednich.

Dodatkowym elementem spotkań są Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels Innova. Dają one możliwość prezentacji na arenie międzynarodowej swych pomysłów oraz służą nawiązywaniu współpracy wzajemnej pomiędzy jednostkami.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie wystawił swój wynalazek, którym jest prowadzony pod kierunkiem Prof. dr hab. n. med. Andrzeja Kukwę System NMFlowMetaAnalyser:

System NMFlowMetaAnalyser jest unikatowym, innowatorskim stacjonarnym, modułowym systemem do  rejestracji wydechów z trzech kanałów (ust oraz obu otworów nosowych), umożliwiającym kompleksową analizę przeprowadzonych pomiarów. Układ pomiarowy NMFlowMetaAnalyser pozwalaja na pomiary metodą „oddech po oddechu” z wykonaniem analizy każdej fazy wydechowej.

NMFlowMetaAnalyser umożliwia ciągłą rejestrację w funkcji czasu następujących sygnałów: objętość oddechowa, przepływ oddechowy oraz parametry pochodne. System zawsze archiwizuje pełny przebieg badania, tak aby można było odtworzyć każdy wydech. Sposób prezentacji przebiegu podczas jego trwania oraz wydruk przebiegu zmian mierzonych i obliczanych wielkości jest definiowany przez obsługę.

Wynalazek ma za zadanie pomiar objętości oddechowej (tidal volume) powietrza podczas wentylacji wyłącznie przez nos. Przy pomocy tej aparatury nastąpi obliczenie objętości powietrza przechodzącego przez poszczególne jamy nosa, włączając w to cykl nosowy. Pozwoli to na ocenę drożności poszczególnych jam nosa, a przy tym i jej obiektywizacji.

Pomiar jest uzupełniony rejestracją zmian stężeń tlenu i dwutlenku węgla w gazie wydechowym, co pozwoli na analizę zużycia tlenu i wydalania dwutlenku węgla w warunkach spoczynkowych a tym samym na oznaczenie wydatku energetycznego i składników przemiany metabolicznej.

W projekcie przewidziano wykonanie układu rozdziału sygnałów z otworów nosowych w trzech rozmiarach, tak aby istniała możliwość przeprowadzenia testów dla różnych wielkości nosa. System rozdziału sygnałów przepływu z otworów nosowych jest przedmiotem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP.

 

Wynalazek Pana Prof. dr hab. n. med. Andrzeja Kukwy został uhonorowany w wyjątkowy sposób, poprzez przyznanie specjalnej nagrody - Złotego Medalu z Wyróżnieniem.

Warto podkreślić, że jest to pierwsze tak wysokie wyróżnienie nie tylko w województwie, ale też w całej Polsce PN-WSCH oraz jedno z nielicznych w kraju w ogóle.

 

Ponadto na corocznej jubileuszowej XX-ej Gali Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Targach Wynalazczości, organizowanych pod patronatem Ministra Gospodarki oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynalazek nasz otrzymał dyplom oraz honorową statuetkę.

Warto podkreślić, że nie jest to koniec działań promocji tego przedsięwzięcia, bowiem po opinii Przedstawiciela Wystawy w Polsce. Podjęta została decyzja o zgłoszeniu i wystawieniu wynalazku na najstarszej  w Europie – 112-ej Wystawie Concurs Lepine w Pryżu w dniach 30.04-12.05.2013r. Jest to największa europejska impreza poświęcona tramsferowi wiedzy oraz najnowszym rozwiązaniom techniczno-technologicznym.