Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych

W dniu 15 kwietnia 2013 r. wszczęto postępowanie w formie zapytania ofertowego na usługę wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji projektu „ Świat e-usług dla zdrowia – informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie” dofinansowanego z Działania 7.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Aneks do umowy o dofinansowanie projektu

Dnia 05 marca 2013r. w Olsztynie, został podpisany Aneks do umowy o dofinansowanie projektu (UDA-RPWM.07.02.01-28-021/12-00), znanego pod nazwą: “Świat e-usług dla zdrowia - informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie”.

Sprawa Nr 9/2013 - dotycząca przetargu nieograniczonego

Dnia 01 marca 2013r. po zatwierdzeniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na stronie internatowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego zawisła Sprawa Nr 9/2013, dotycząca przetargu nieograniczonego - “Świat e-usług dla zdrowia - informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie”.
http://www.uwm.edu.pl/szpital/index.php/zamowienia-powyej-14-000-euro/329-sprawa-nr-92013.html

Działania promocyjne

Dnia 27.02.2013r. została podpisana umowa z firmą Temertech Sp.z o.o.
W zakresie prowadzenia przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie działań promocyjnych do projektu “Świat e-usług dla zdrowia – informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie”.
Jednym z celów działań promocyjnych zawartych w Studium Wykonalności, było stworzenie i prowadzenie strony www projektu.