O projekcie

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie realizuje projekt pt.

 „Świat e-usług dla zdrowia – informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie” 

 współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Działanie 7.2 – Promocja i ułatwianie dostępu do usług informatycznych

Poddziałanie 7.2.1 – Usługi i aplikacje dla obywateli

 Głównym celem projektu jest wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarzadzanie Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w celu poprawy jakości oferowanych usług medycznych poprzez możliwość świadczenia wysokiej jakości usług cyfrowych oraz usprawnienia procesów zarządzania zarówno częścią "białą" jak i "szarą" jednostki.

 Przedmiotem projektu jest wyposażenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w nowoczesny system informatyczny obejmujący część “białą” i “szarą” placówki oraz niezbędny sprzęt i wyposażenie w celu jego sprawnego funkcjonowania.