Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych

W dniu 15 kwietnia 2013 r. wszczęto postępowanie w formie zapytania ofertowego na usługę wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji projektu „ Świat e-usług dla zdrowia – informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie” dofinansowanego z Działania 7.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.