Rozmiar tekstu

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ODBIORU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZEZNACZONEJ DO ZNISZCZENIA

OGŁOSZENIE O BRAKOWANIU (ZNISZCZENIU) DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ BEZ MOŻLIWOŚCI ODTWORZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1318) uprzejmie informujemy, iż w listopadzie 2018r. zostanie przeprowadzona procedura brakowania historii chorób pacjentów leczonych stacjonarnie w oddziałach szpitalnych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30 w latach 1981-1998. Pacjenci leczeni w tym okresie mogą złożyć wniosek o wydanie oryginału swojej historii choroby.

Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 9 listopada 2018 r. w Sekcji Analiz Medycznych, Statystyki Medycznej i Archiwum w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 30  lub przesłać na adres (decyduje data wpływu):

 

Archiwum

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

ul. Warszawska 30

10-082 Olsztyn

 

Wniosek może złożyć pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy (jeśli jest ustanowiony) lub osoba upoważniona przez pacjenta posiadająca stosowne upoważnienie poświadczone przez notariusza.

Wniosek o wydanie dokumentacji musi zawierać:

 1. Dane pacjenta:
  • imię i nazwisko oraz nazwisko panieńskie lub nazwisko pod jakim był hospitalizowany pacjent
  • PESEL
  • adres zamieszkania
  • aktualny numer telefonu
  • nazwę oddziału i rok hospitalizacji
  • datę i czytelny podpis wnioskującego
 1. Określenie czy wnioskujący jest
  • pacjentem,
  • przedstawicielem ustawowym pacjenta,
  • osobą upoważnioną przez pacjenta (wówczas do wniosku musi być dołączone oryginalne upoważnienie poświadczone przez notariusza)

Wydawanie powyższej dokumentacji odbywać się będzie w Sekcji Analiz Medycznych, Statystyki Medycznej i Archiwum w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 30 od dnia 12 listopada 2018r. Po odbiór należy zgłosić się z dowodem osobistym.

 

Dyrekcja Szpitala

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

kwiaty

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych oraz Pielęgniarzy pragniemy złożyć najserdeczniejsze podziękowania za Waszą obecność i ciężką pracę. Dziękujemy za odpowiedzialność i szlachetne postawy moralne. Życzymy Wam wielu sił i zdrowia do dalszej realizacji wszystkich zawodowych obowiązków, wymagających często poświecenia się na rzecz drugiego człowieka.

Przyjmijcie życzenia zdrowia, pomyślności, satysfakcji osobistej i zawodowej, realizacji swoich zamierzeń, a przede wszystkim radości każdego dnia.

Dyrekcja

oraz

pozostali pracownicy

USK w Olsztynie

Olsztyn, dnia 12.05.2018r.

 

Szkolenie Obronne dla Dyrektorów

Pragniemy serdecznie podziękować Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu, Panu Arturowi Chojeckiemu, iż mogliśmy czynnie uczestniczyć w organizacji panelu szkolenia obronnego dla dyrektorów placówek służby zdrowia województwa warmińsko-mazurskiego.

Cieszymy się, iż z pomocą Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego udało nam się sprostać oczekiwaniom dyrektorów z naszego regionu.

 

Dyrekcja Szpitala

 

wojewoda

WIELKANOC 2018

ZYCZENIA3

Projekty w realizacji

cmkp

 

innovative

onkoinnovative

akredyt

akredyt

 budzik.jpg