Rozmiar tekstu

Monta偶 urz膮dzenia do radioterapii m贸zgu w systemie ZAP-X Gyroscopic Radiosurgery w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztyn

W dniu 20 wrze艣nia 2022 rozpocz膮艂 si臋 w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie monta偶 d艂ugo oczekiwanego urz膮dzenia do radioterapii mózgu w systemie ZAP-X Gyroscopic Radiosurgery. Urz膮dzenie to zosta艂o zainstalowane w specjalnie do tego przystosowanych pomieszczeniach Pracowni Radiochirurgii (ZAP treatment room) z zaprojektowanym zapleczem diagnostyczno-terapeutycznym. Wydarzenie to stanowi pocz膮tek rozwoju O艣rodka Radiochirurgii Mózgu, G艂owy i Szyi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie w 艣cis艂ej wspó艂pracy z Uniwersytetem Warmi艅sko-Mazurskiego w Olsztynie.

Planowane jest przeprowadzenie prospektywnych bada艅 przedklinicznych (badania dozymetryczne) i klinicznych z udzia艂em chorych, których celem b臋dzie ocena bezpiecze艅stwa (badania dozymetryczne) i skuteczno艣ci radiochirurgii (badania kliniczne) przy u偶yciu ZAP-X Gyroscopic Radiosurgery:

Kierunki planowanych bada艅:

  1. Badanie kliniczne w grupie chorych z przerzutami do mózgu, którego celem b臋dzie ocena bezpiecze艅stwa i skuteczno艣ci radiochirurgii.  Ocena bezpiecze艅stwa b臋dzie polega艂a na ocenie toksyczno艣ci wczesnej (powik艂ania w ci膮gu 3 miesi臋cy) oraz toksyczno艣ci pó藕nej (3-12 miesi臋cy) zawieraj膮cej miedzy innymi ocen臋 funkcji poznawczych pacjenta (dedykowane testy neurokognitywne) jak i jako艣ci 偶ycia pacjentów po zabiegach radiochirurgii.
  2. Badanie kliniczne w grupie chorych na glejaki (WHO: I-IV) jako leczenie wznowy po wyczerpaniu standardowych metod leczenia (zabieg chirurgiczny, radioterapia, chemioterapia) z ocen膮 bezpiecze艅stwa i skuteczno艣ci leczenia z uwzgl臋dnieniem swoistych dla glejaków miar oceny skuteczno艣ci leczenia takich jak np. odsetek chorych wolnych od progresji klinicznej w okresie pó艂 roku od zabiegu radiochirurgii.
  3. Badanie kliniczne w grupie chorych na 艂agodne guzy k膮ta mostowo-mó偶d偶kowego (g艂ównie nerwiaki n. VIII). Jako leczenie samodzielne lub w przypadku guzów wi臋kszych > 2 cm 艣rednicy, jako leczenie skojarzone z leczeniem chirurgicznym.
  4. Badanie kliniczne w grupie chorych na neuralgi臋 nerwu trójdzielnego
  5. Mi臋dzynarodowe wieloo艣rodkowe badanie kliniczne radiochirurgii funkcjonalnej w grupie o艣rodków posiadaj膮cych system ZAP-X Gyroscopic Radiosurgery w celu oceny skuteczno艣ci leczenia wybranych przypadków padaczki lekoopornej u doros艂ych i dzieci, parkinsonizmu i innych rzadkich schorze艅 neurologicznych, w których istniej膮 wskazania do miejscowej, precyzyjnej ablacji po wyczerpaniu/nieskuteczno艣ci leczenia farmakologicznego i du偶ym ryzyku/niewykonalno艣ci ze wzgl臋du na lokalizacj臋 z mózgowiu zabiegów neurochirurgicznych.
  6. Badanie kliniczne radiochirurgii jako „boostu” (dodatkowej wysokiej dawki dostarczonej do wybranych miejsc) w skojarzonym leczeniu nowotworów z艂o艣liwych g艂owy i szyi ze szczególnym uwzgl臋dnieniem zlokalizowanych wznów miejscowych i wznów w臋z艂owych po radioterapii lub radiochemioterapii.

 

 zap_cut-away.jpg__1280x800.jpg

Zainstalowanie i uruchomienie urz膮dzenia w Collegium Medicum Uniwersytetu Warmi艅sko-Mazurskiego w Olsztynie umo偶liwi rozwini臋cie szerokiej mi臋dzynarodowej wspó艂pracy naukowej i klinicznej z wy偶ej wymienionymi o艣rodkami w USA, Azji i Europie w zakresie schorze艅 mózgowia, rdzenia kr臋gowego oraz schorze艅 g艂owy szyi.

 Zrzut ekranu 2022 10 26 140158

Opracowano na podstawie „Wniosku Budowlanego” USK Olsztyn, dotycz膮cego tego projektu oraz materia艂ów, udost臋pnionych przez Firm臋 Synektik.

 

I OG脫LNOPOLSK膭 KONFERENCJ臉 NAUKOWO-SZKOLENIOW膭 TRAKT G艁OSOWY

Szanowni Pa艅stwo,

Pragniemy serdecznie zaprosi膰 Pa艅stwa na wyj膮tkowe wydarzenie I OGÓLNOPOLSK膭 KONFERENCJ臉 NAUKOWO-SZKOLENIOW膭 TRAKT G艁OSOWY - ZAGADNIENIA INTERDYSCYPLINARNE skierowan膮 do lekarzy audiologów i foniatrów, otorynolaryngologów, lekarzy innych specjalno艣ci oraz pedagogów 艣piewu, 艣piewaków i logopedów, która odb臋dzie si臋 22.09.2022 w Lidzbarku Warmi艅skim Konferencja ta, to interdyscyplinarny sposób podej艣cia do zagadnienia profesjonalnego g艂osu ludzkiego organizowanego przez Katedr臋 Otolaryngologii, Chorób G艂owy i Szyi UWM w Olsztynie, przy wspó艂udziale Warmi艅sko-Mazurskiej Izby Lekarskiej oraz Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej w Krakowie.

Trakt g艂osowy 2022 kopia

 

INFORMACJE I PLAN OGÓLNY


REJESTRACJA NA KONFERENCJ臉

 

Wi臋cej: AKTUALNO艢CI | Wydzia艂 Sztuki (uwm.edu.pl)