Rozmiar tekstu

Zespół Etyczny

 

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym funkcjonuje Zespół Etyczny powołany przez Dyrektora, w skład którego wchodzą przedstawiciele różnych grup zawodowych zatrudnionych w USK:

 • lekarz
 • pielęgniarka
 • przedstawiciel administracji
 • sekretarka medyczna
 • radca prawnyc
 • kapelan szpitala.

Zadania Zespołu Etycznego:

 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów etycznych pacjentów i ich rodzin w zakresie leczenia podtrzymującego życie.
 • Zapewnienie ochrony praw pacjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Pomoc w przypadku wątpliwości w podjęciu świadomej zgody w zakresie transplantologii, udziału w badaniu klinicznym lub eksperymencie klinicznym.
 • Reagowanie na zgłaszane przypadki nieprzestrzegania obowiązujących w Szpitalu Kodeksów Etycznych poszczególnych grup zawodowych.
 • Prowadzenie mediacji w sytuacji konfliktu:

- personel – pacjent i jego rodzina,

- przełożony – pracownik,

- pracownik – pracownik.

 • Udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących kwalifikowania do różnych metod terapii.
 • Podejmowanie inicjatyw promujących zasady etycznego postępowania w medycynie i opiece zdrowotnej.

Zgłaszanie wniosków odbywa się przez:

Wniosek powinien zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej wniosek: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail,
 • adres wnioskodawcy (jeżeli odpowiedź ma być w postaci tradycyjnej formy listowej).

Uwaga! Wnioski anonimowe nie będą rozpatrywane!

Załącznik