Rozmiar tekstu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 30, dzia艂a od 2009 roku, w zwi膮zku z tym, w obecnej formie Szpital funkcjonuje od stosunkowo niedawna. Jednak zwi膮zki tego miejsca z medycyn膮 oraz Olsztynem si臋gaj膮 1885 roku, kiedy to zosta艂 za艂o偶ony tu dawny Szpital Garnizonowy w Olsztynie. Tak偶e po drugiej wojnie 艣wiatowej przeznaczenie tego miejsca nie uleg艂o zmienie, bowiem funkcjonowa艂 tu 103 Szpital Wojskowy Ministerstwa Obrony Narodowej. W miare台 up艂ywu lat Szpital ulega艂 przekszta艂ceniom zwi膮zanymi z procesami restrukturyzacyjnymi. W ko艅cowym okresie od 1998 r. istnia艂 on ju偶 jako 103 Szpital Wojskowy z Przychodnia台 SP ZOZ w Olsztynie, kt贸ry zosta艂 utworzony zarz膮dzeniem Nr 43 Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 paz虂dziernika 1998 roku w sprawie utworzenia samodzielnych publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej. Naste台pnie w wyniku przekszta艂cenia polegaja台cego na po艂a台czeniu dw贸ch spzoz na mocy porozumienia w trybie art. 34h ust.1 pkt 1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zak艂adach opieki zdrowotnej (Dz.U z 2007r nr 14 poz. 89 z p贸z虂n. zmianami) powsta艂 Szpital Uniwersytecki z Przychodnia SP ZOZ Uniwersytetu Warmin虂sko-Mazurskiego w Olsztynie. W dniu 29 stycznia 2009r. pomie台dzy Uniwersytetem Warmin虂sko-Mazurskim w Olsztynie be台da台cym organem za艂oz虈ycielskim Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ Uniwersytetu Warmin虂sko-Mazurskiego w Olsztynie wyste台puja台cej jako Zak艂ad przejmuja台cy, a Ministrem Obrony Narodowej be台da台cym organem za艂oz虈ycielskim 103 Szpitala Wojskowego z Przychodnia台 SP ZOZ w Olsztynie jako Zak艂adu przejmowanego zawarto porozumienie o po艂a台czeniu tych Zak艂ad贸w przez przeniesienie ca艂ego mienia Zak艂adu przejmowanego na rzecz Zak艂adu przejmuja台cego. Po艂a台czone zak艂ady przyje台艂y nazwe台 i adres: Szpital Uniwersytecki z Przychodnia台 Samodzielny Publiczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmin虂sko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn. Szpital pod takim szyldem rozpocza台艂 dzia艂alnos虂c虂 z dniem 1 maja 2009r. W dniu 22 czerwca 2012 roku Senat Uniwersytetu Warmin虂sko-Mazurskiegow Olsztynie podja台艂 uchwa艂e台 nr 958 w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnia台 SP ZOZ Uniwersytetu Warmin虂sko-Mazurskiego w Olsztynie. Nowy statut zmienia mie台dzy innymi nazwe台 Szpitala na Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie. Podmiotem tworza台cym Szpital jest Uniwersytet Warmin虂sko-Mazurski w Olsztynie.
Funkcjonowanie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie mo偶na roz艂o偶y膰 na trzy obszary. Podstawowym celem Szpitala jest udzielanie s虂wiadczen虂 zdrowotnych i promocja zdrowia w powia台zaniu z realizacja台 zadan虂 dydaktycznych i badawczych. 鈥⊿zpital przygotowuje r贸wnie偶 osoby kszta艂c膮ce si臋 na Wydziale Nauk Medycznych UWM w Olsztynie do wykonywania zawodu medycznego a tak偶e kszta艂ci podyplomowo osoby wykonuja台ce zaw贸d medyczny.
Szpital uczestniczy takz虈e w realizacji zadan虂 i program贸w zdrowotnych oraz naukowych. Szczeg贸艂owe zasady wykonywania zadan虂 dydaktycznych i badawczych w powia台zaniu z udzielaniem s虂wiadczen虂 zdrowotnych okres虂laja台 umowy zawarte pomie台dzy Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie a Uniwersytetem Warmi艅sko-Mazurskim w Olsztynie oraz innymi uczelniami i instytucjami prowadza台cymi dzia艂alnos虂c虂 dydaktyczna台 i badawcza台 w dziedzinie nauk medycznych.