Rozmiar tekstu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie zatrudni Specjalistę ds. BHP

Zadania na stanowisku Specjalista ds. BHP:

 • Realizowanie zadań służby BHP wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów,
 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z BHP zgodnie z regulacjami prawnymi,
 • Przeprowadzanie wewnętrznych audytów BHP, oraz udział w audytach przeprowadzanych przez organa państwowe,
 • Udział/ opracowywanie, wdrażanie oraz weryfikowanie wewnętrznych procedur, regulaminów w zakresie BHP
 • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych lub ich organizacja przez firmy zewnętrzne,
 • Prowadzenie szkoleń i instruktaży w zakresie BHP,
 • Sporządzanie ocen ryzyka i instrukcji BHP/ prowadzenie analizy i oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • Przygotowywanie dokumentacji powypadkowej w związku z wypadkami przy pracy i/lub w drodze do pracy/ustalenie przyczyn oraz okoliczności wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
 • Nadzorowanie i zlecanie niezbędnych pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy,
 • Podnoszenie świadomości bezpieczeństwa pracy wśród pracowników ,
 • Sporządzanie i nadzorowanie realizacji działań korygujących i zapobiegawczych,
  • Inicjowanie, proponowanie oraz wdrażanie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo oraz motywujących pracowników do bezpiecznych zachowań,
  • Sporządzanie dokumentacji BHP.
  • Realizacja zadań z zakresu p.poż.

Warunki:

 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę,
 • Kwota wynagrodzenia: do uzgodnienia,
 • Czas pracy: do uzgodnienia;

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • Znajomość regulacji prawnych w zakresie BHP, ochrony środowiska, p. poż.;
 • Samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole i dobra komunikacja;
 • Znajomość oprogramowania Microsoft Office.Oczekiwania:

 • Zachowanie najwyższej staranności przy wykonywaniu świadczeń określonych umową,
 • Stały kontakt z pracownikami szpitala w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań,
 • Odporność na stres,
 • Umiejętność planowania i organizacji,
 • Sumienność, dokładność, terminowość w wykonywaniu zadań,
 • Otwartość, komunikatywność;

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • dokumenty poświadczające wykształcenie,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w sekretariacie Szpitala

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie zatrudni Diagnostę Laboratoryjnego / Młodszego Asystenta w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej wraz z Bankiem Krwi

Zadania na stanowisku:

Wykonywanie zadań serologa w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie , obejmujących w szczególności:

 • Prowadzenie bieżących badań oraz terminowe i dokładne wypisywanie wyników
 • Dopilnowywanie by materiał zakaźny po zbadaniu był należycie przechowywany
 • Prowadzenie dokumentacji kontroli wewnątrzlaboratoryjnej wykonywanych badań
 • Wykonywanie niezbędnych odczynników oraz czuwanie nad ich jakością
 • Opracowywanie nowych metod badań i przedstawianie ich do zatwierdzenia Kierownikowi pracowni
 • Czuwanie nad prawidłową eksploatacją sprzętu: medycznego, gospodarczego, pracowni oraz okresowym jego konserwowaniem
 • Pełnienie nadzoru nad prowadzeniem ksiąg badań pracowni oraz przechowywanie dokumentów z wynikami badań
 • Przebywanie na doraźne potrzeby pracowni
 • Udzielanie fachowych konsultacji personelowi medycznemu oddziałów/klinik szpitalnych
 • Wykonywanie wszystkich zleceń Kierownika pracowni wynikających z aktualnych potrzeb pracowni
 • Udzielanie konsultacji pracownikom medycznym wykonującym świadczenia zdrowotne w Szpitalu;
 • Udział w komisjach i zespołach powoływanych zarządzeniami Dyrektora Szpitala;
 • Kształcenie zawodowe osób wskazanych przez Udzielającego Zamówienia.

Warunki:

 • Forma zatrudnienia, czas pracy i stawka wynagrodzenia do uzgodnienia


Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku analityki medycznej
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy na tym samym lub podobnym stanowisku.
 • Uprawnienia serologiczne do samodzielnego wykonywania badań immunologii transfuzjologicznej


Oczekiwania:

 • Zachowanie najwyższej staranności przy wykonywaniu świadczeń określonych umową, wykorzystując aktualną wiedzę i umiejętności oraz postęp w tym zakresie a także warunki techniczne;
 • Stały kontakt z pracownikami szpitala w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań;
 • Odporność na stres;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Sumienność, dokładność, terminowość w wykonywaniu zadań.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • dokumenty poświadczające wykształcenie, prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i posiadane uprawnienia
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach tj. certyfikaty i zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w sekretariacie Szpitala

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie zatrudni Młodszego Specjalistę ds. IT

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie zatrudni Młodszego Specjalistę ds. IT

Zadania na stanowisku Młodszy Specjalista ds. IT:

m.in.:

 • wsparcie użytkowników w codziennej pracy
 • serwis sprzętu komputerowego (drukarki, komputery etc.)
  • instalacja i konfiguracja oprogramowania.

Wymagania:

 • Samodzielność, dokładność i bardzo dobra organizacja pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole i dobra komunikacja;
  • Bardzo dobra znajomość konfiguracji systemów Windows;
  • Mile widziana: znajomość Active Directory, SQL, HTML, systemów Linux;
  • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
  • Zdolności interpersonalne i wysoki poziom kultury osobistej;

Oczekiwania:

 • Zachowanie najwyższej staranności przy wykonywaniu świadczeń określonych umową,
 • Stały kontakt z pracownikami szpitala w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań,
 • Odporność na stres,
 • Umiejętność planowania i organizacji,
 • Sumienność, dokładność, terminowość w wykonywaniu zadań,
 • Otwartość, komunikatywność;

Warunki:

 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę,
 • Kwota wynagrodzenia: do uzgodnienia,
 • Czas pracy: 7:25-15:00

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • dokumenty poświadczające wykształcenie,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w sekretariacie Szpitala

W CV prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)”

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie zatrudni Kierownika w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej wraz z Bankiem Krwi

Zadania na stanowisku:

 • Organizowanie pracy w pracowni w sposób zapewniający gotowość do wykonywania badań przez całą dobę;
 • Sporządzanie SOP obowiązujących w pracowni i zatwierdzanie ich;
 • Przygotowywanie procedur przedanalitycznych i analitycznych i stałe ich monitorowanie;
 • Weryfikacja i autoryzacja wyników badań ;
 • Prowadzenie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej nad wszystkimi prowadzonymi oznaczeniami i właściwa ich archiwizacją;
  • Udzielanie fachowych konsultacji personelowi medycznemu oddziałów/klinik szpitalnych;
  • Udział w komisjach i zespołach powoływanych zarządzeniami Dyrektora Szpitala;
  • Udział w Towarzystwach Naukowych;
  • Przestrzeganie Praw Pacjenta i etyki zawodowej;
  • Współpraca z innymi komórkami Szpitala.

Warunki

 • Forma zatrudnienia, czas pracy i stawka wynagrodzenia do uzgodnienia;
  Wymagania:
 • Diagnosta laboratoryjny – specjalista w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej lub lekarz specjalista w dziedzinie transfuzjologii klinicznej;
 • Posiadane zaświadczenie upoważniające do samodzielnego wykonywania badań
  immunohematologicznych i autoryzowania ich wyników oraz co najmniej dwuletnią praktykę w wykonywaniu badań immunohematologicznych;
 • Umiejętność prowadzenia stosownej dokumentacji medycznej;
 • Dbałość o zachowanie procedur;
 • Umiejętność skupienia i dbałość o szczegóły;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Umiejętność pracy zarówno samodzielnej jak i w zespole,
 • Uprawnienia serologiczne do samodzielnego wykonywania badań immunologii transfuzjologicznej;


Oczekiwania:

 • Zachowanie najwyższej staranności przy wykonywaniu świadczeń określonych umową, wykorzystując aktualną wiedzę i umiejętności oraz postęp w tym zakresie a także warunki techniczne;
 • Stały kontakt z pracownikami szpitala w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań;
 • Odporność na stres;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Sumienność, dokładność, terminowość w wykonywaniu zadań.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • dokumenty poświadczające wykształcenie, prawo wykonywania zawodu i posiadane uprawnienia;
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach tj. certyfikaty i zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w sekretariacie Szpitala

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie


Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko
D Y R E K T O R A

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn

zwanego dalej Szpitalem

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w ustawie o działalności leczniczej i w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Ustala się następujące wymogi dla kandydatów na stanowisko Dyrektora Szpitala:

Wymogi obowiązkowe:

- ukończenie studiów wyższych i posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego

- posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym lub ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi;

- posiadanie wiedzy i doświadczenia dającego rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Dyrektora Szpitala;

- niekaralność w rozumieniu art. 46 ust. 2 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej;

- znajomość problematyki oraz regulacji prawnych określających zasady funkcjonowania placówek ochrony zdrowia;

- znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym.

Wymogi dodatkowe:

- doświadczenie w pracy w ochronie zdrowia.

Zgłoszenie kandydata musi zawierać:

- podanie i CV;

- podpisane przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, staż pracy oraz kopie innych dokumentów, w szczególności podkreślających dorobek i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej);

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

- oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

- koncepcję działalności i rozwoju Szpitala na najbliższe 6 lat.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala są do wglądu w Sekretariacie Dyrektora Szpitala, ul. Warszawska 30, Olsztyn od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00.

Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie” w Sekretariacie Prorektora ds. Collegium Medicum, pok. 108, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn w terminie do dnia 22 maja 2023 r. do godziny 15:00. O terminie zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia oferty do Sekretariatu.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 24 maja – 9 czerwca 2023 r.

O terminie i miejscu postępowania konkursowego zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Przewidywany termin: 21 czerwca 2023 r.Rektor

     dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM