Kontrola ex-post

W dnia 26-27 września 2013 r. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie, odbyła się na miejscu oficjalna kontrola ex-post zrealizowanego projektu pt. „Doposażenie Oddziałów Neurochirurgii, Otolaryngologii i Chirurgii w 103 Szpitalu Wojskowym w Olsztynie“. Projektu jest dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, PRIORYTET: XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, DZIAŁANIE: 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym. Numer Projektu POIS 12.02.00-00-003/08.
Kontrola objęła m.inn. sprawdzenie zakupionego w ramach projektu sprzętu w miejscu użytkowania, czyli Klinikę Otorynolarngologii chrób głowy i szyi, Klinikę Neurochirurgii, Klinikę Chirurgii Ogólnej I Onkologicznej oraz Blok Operacyjny.
Kolejnym elementem podlegającym kontroli było sprawdzenie i weryfikacji dokumentacji projektowej, przetargowej oraz finansowo-księgowej.
Kontrolę przeprowadzili pracownicy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie.

- Galeria zdjęć z kontroli -